Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

Kluczowe dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

   

 

  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2013 2012
- przekształcony
Przychody z tytułu odsetek 6 3 949 971 4 523 117
Koszty odsetek 6 (1 724 160) (2 243 520)
Wynik z tytułu odsetek
2 225 811 2 279 597
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 1 303 834 1 216 879
Koszty z tytułu opłat i prowizji 7 (469 096) (430 333)
Wynik z tytułu opłat i prowizji
834 738 786 546
Przychody z tytułu dywidend 8 26 856 13 902
Wynik na działalności handlowej 9 342 978 356 542
Wynik z pozycji wymiany
282 545 324 006
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń
60 433 32 536
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 23 78 578 44 966
Pozostałe przychody operacyjne 10 374 821 275 721
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 13 (477 778) (444 635)
Ogólne koszty administracyjne 11 (1 490 153) (1 465 714)
Amortyzacja 24,25 (187 890) (195 617)
Pozostałe koszty operacyjne 12 (210 258) (186 500)
Wynik działalności operacyjnej
1 517 703 1 464 808
Zysk brutto   1 517 703 1 464 808
Podatek dochodowy 14 (308 725) (266 906)
Zysk netto
1 208 978 1 197 902
Zysk netto przypadający na:      
- akcjonariuszy mBanku S.A.   1 206 375 1 197 321
- udziały niekontrolujące   2 603 581

 

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.   1 206 375 1 197 321
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 42 155 456 42 118 904
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 28,62 28,43
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 15 42 167 491 42 158 632
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 28,61 28,40
prev next

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

   

 

AKTYWA Nota 31.12.2013 31.12.2012
- przekształcone
01.01.2012
- przekształcone
Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 1 650 467 4 819 203 1 038 356
Należności od banków 18 3 471 241 3 944 578 4 008 874
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 19 763 064 1 150 886 1 477 022
Pochodne instrumenty finansowe 20 2 349 585 2 802 695 1 506 595
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 68 210 385 66 946 830 67 746 110
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 970 2 439 1 924
Inwestycyjne papiery wartościowe 23 25 341 763 19 993 388 20 551 272
Wartości niematerialne 24 455 345 436 123 436 769
Rzeczowe aktywa trwałe 25 709 552 773 904 832 455
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   7 332 129 4 728
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 370 821 391 182 327 079
Inne aktywa 26 952 236 883 626 859 084
AKTYWA RAZEM
104 282 761 102 144 983 98 790 268
prev next
   

 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY Nota 31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
Zobowiązania        
Zobowiązania wobec banku centralnego   - - -
Zobowiązania wobec innych banków 27 19 224 182 21 110 939 27 390 809
Pochodne instrumenty finansowe 20 2 459 715 3 476 684 1 862 747
Zobowiązania wobec klientów 28 61 673 527 57 983 600 54 244 388
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 29 5 402 056 4 892 275 1 735 988
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 (4 349) 4 220 -
Pozostałe zobowiązania 31 1 267 672 1 394 845 1 723 856
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   9 581 226 215 235 568
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 2 954 1 662 258
Rezerwy 32 228 228 213 327 153 168
Zobowiązania podporządkowane 30 3 762 757 3 222 295 3 456 200
Zobowiązania razem
94 026 323 92 526 062 90 802 982
prev next
   

 

K a p i t a ł y Nota 31.12.2013 31.12.2012
- przekształcone
01.01.2012
- przekształcone
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.
10 229 342 9 594 430 7 963 376
Kapitał podstawowy:
3 512 338 3 501 633 3 493 812
- Zarejestrowany kapitał akcyjny 37 168 696 168 556 168 411
- Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 38 3 343 642 3 333 077 3 325 401
Zyski zatrzymane 39 6 398 937 5 608 788 4 407 778
- Wynik finansowy z lat ubiegłych   5 192 562 4 411 467 4 407 778
- Wynik roku bieżącego   1 206 375 1 197 321 -
Inne pozycje kapitału własnego 40 318 067 484 009 61 786
         
Udziały niekontrolujące   27 096 24 491 23 910
K a p i t a ł y   r a z e m   10 256 438 9 618 921 7 987 286
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM   104 282 761 102 144 983 98 790 268
         
Współczynnik wypłacalności* 47 19,38 18,73 14,96
Wartość księgowa   10 229 342 9 594 430 7 963 376
Liczba akcji   42 174 013 42 138 976 42 102 746
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   242,55 227,69 189,14
prev next

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

   

 

  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  Wynik roku bieżącego
przypadający
na akcjonariuszy
mBanku S.A.
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2013 r. - przekształcony   168 556 3 333 077 3 353 504 94 863 945 953 1 214 468 - 106 483 678 225 9 594 430 24 491 9 618 921
Dochody całkowite razem 16             1 206 375 (2 116) (163 117) (709) 1 040 433 2 603 1 043 036
Dywidendy wypłacone 41 - - - - - (421 420) - - - - (421 420) - (421 420)
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka 39 - - - - 44 000 (44 000) - - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 764 808 - - (764 808) - - - - - - -
Emisja akcji 37, 38 140 - - - - - - - - - 140 - 140
Pozostałe zmiany   - - - - - - - - - - - 2 2
Program opcji pracowniczych 43 - 10 565 - 5 194 - - - - - - 15 759 - 15 759
 - wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 15 759 - - - - - - 15 759 - 15 759
 - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 10 565 - (10 565) - - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2013 r.   168 696 3 343 642 4 118 312 100 057 989 953 (15 760) 1 206 375 (2 010) 320 561 (484) 10 229 342 27 096 10 256 438
prev next

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

   

 

  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  Wynik roku bieżącego
przypadający
na akcjonariuszy
mBanku S.A.
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2012 r.   168 411 3 325 401 2 334 675 81 174 841 953 1 235 355 - 1 921 59 865 - 8 048 755 23 910 8 072 665
 - zmiany przyjętych zasad rachunkowości 2.33 - - - - - (85 379) - - - - (85 379) - (85 379)
Przekształcony kapitał na 1 stycznia 2012 r.   168 411 3 325 401 2 334 675 81 174 841 953 1 149 976 - 1 921 59 865 - 7 963 376 23 910 7 987 286
Dochody całkowite razem 16             1 197 321 (1 815) 423 813 225 1 619 544 581 1 620 125
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka 39 - - - - 104 000 (104 000) - - - - - - -
Transfer na kapitał rezerwowy    - - - 10 000 - (10 000) - - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 1 018 829 - - (1 018 829) - - - - - - -
Emisja akcji 37,38 145 - - - - - - - - - 145 - 145
Program opcji pracowniczych 43 - 7 676 - 3 689 - - - - - - 11 365 - 11 365
 - wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 11 365 - - - - - - 11 365 - 11 365
 - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 7 676 - (7 676) - - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2012 r. - przekształcony   168 556 3 333 077 3 353 504 94 863 945 953 17 147 1 197 321 106 483 678 225 9 594 430 24 491 9 618 921
prev next

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

   

 

  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2013 2012
- przekształcony
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(871 524) 3 551 574
Zysk przed opodatkowaniem
1 517 703 1 464 808
Korekty:
(2 389 227) 2 086 766
Zapłacony podatek dochodowy   (462 013) (400 918)
Amortyzacja 10, 24, 25 239 684 247 174
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej   40 555 (1 745 708)
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej   (13 600) (10 226)
Utrata wartości inwestycji w jednostki zależne   452 3 113
Dywidendy otrzymane 8 (26 856) (13 902)
Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 (3 949 971) (4 523 117)
Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 1 724 160 2 243 520
Odsetki otrzymane   4 270 272 4 910 471
Odsetki zapłacone   (1 699 052) (1 925 700)
Zmiana stanu należności od banków   167 234 (597 811)
Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   (220 203) (522)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   (535 158) 363 992
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom    (1 420 900) 530 104
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych   (5 556 326) 1 052 363
Zmiana stanu pozostałych aktywów   (87 423) (39 754)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków   1 749 394 (1 826 692)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów   3 308 924 3 788 701
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   178 988 226 181
Zmiana stanu rezerw   14 901 60 159
Zmiana stanu innych zobowiązań   (112 289) (254 662)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
(871 524) 3 551 574
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
(146 971) (216 342)
Wpływy z działalności inwestycyjnej
69 536 50 609
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków pieniężnych   2 13 200
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   29 264 23 507
Dywidendy otrzymane 8 26 856 13 902
Inne wpływy inwestycyjne   13 414 -
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej
216 507 266 951
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych   18 102
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   216 488 266 849
Inne wydatki inwestycyjne   1 -
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(146 971) (216 342)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
(2 846 202) (400 979)
Wpływy z działalności finansowej
2 743 526 7 139 339
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków   82 356 84 254
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów   636 430 -
Emisja dłużnych papierów wartościowych   1 524 600 7 054 940
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 30 500 000 -
Z tytułu emisji akcji zwykłych   140 145
Wydatki z tytułu działalności finansowej
5 589 728 7 540 318
Spłaty kredytów i pożyczek od banków   3 729 163 3 133 894
Spłaty kredytów i pożyczek na rzecz innych podmiotów   239 751 10 542
Wykup dłużnych papierów wartościowych   1 156 900 4 039 165
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych - zwiększenie zaangażowania   2 000 -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   448 382
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   421 420 -
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków oraz od pożyczek podporządkowanych   40 046 356 335
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(2 846 202) (400 979)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C)
(3 864 697) 2 934 253
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   (27 980) (31 147)
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego   7 578 317 4 675 211
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 42 3 685 640 7 578 317
prev next