Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

33. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane są w stosunku do wszystkich różnic przejściowych zgodnie z metodą bilansową przy zastosowaniu stawki podatku dochodowego, która będzie obowiązywać w roku powstania obowiązku podatkowego (2013 r. i 2012 r.: 19%).

Aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie zalicza się do aktywów i zobowiązań krótkoterminowych.

Poniżej przedstawiono zmiany dotyczące aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

   

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2013 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany Stan na 31.12.2013
Odsetki naliczone 70 607 34 446 - - 105 053
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 137 000 (109 897) - - 27 103
Wycena papierów wartościowych 20 736 (11 678) - - 9 058
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek 222 228 (27 746) - - 194 482
Rezerwy na świadczenia pracownicze 34 652 (1 270) 166 - 33 548
Pozostałe rezerwy 7 635 1 195 - - 8 830
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 29 128 (5 398) - - 23 730
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 3 722 12 523 - - 16 245
Różnica między wartością bilansową i podatkową leasingu 116 104 2 702 - - 118 806
Pozostałe ujemne różnice przejściowe 95 541 (17 338) - (706) 77 497
Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 737 353 (122 461) 166 (706) 614 352
prev next

   

 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2013 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany Stan na 31.12.2013
Odsetki naliczone (50 461) 5 959 - - (44 502)
Wycena pochodnych instrumentów finansowych - (6 173) - - (6 173)
Wycena papierów wartościowych (162 623) 24 525 44 482 - (93 616)
Odsetki i prowizje pobrane z góry (38 339) 2 572 - - (35 767)
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (25 680) (8 933) - - (34 613)
Rozliczenia międzyokresowe dotyczące amortyzacji z tytułu zastosowanej ulgi inwestycyjnej (18 657) - - - (18 657)
Pozostałe dodatnie różnice przejściowe (52 073) 38 825 - 91 (13 157)
Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (347 833) 56 775 44 482 91 (246 485)
prev next

   

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2012 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany Stan na 31.12.2012
Odsetki naliczone 44 095 26 512 - - 70 607
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 76 534 60 466 - - 137 000
Wycena papierów wartościowych 21 303 3 925 (4 492) - 20 736
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek 229 590 (7 362) - - 222 228
Rezerwy na świadczenia pracownicze 38 825 (4 120) (53) - 34 652
Pozostałe rezerwy 5 547 2 088 - - 7 635
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 28 962 166 - - 29 128
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 7 520 (3 798) - - 3 722
Różnica między wartością bilansową i podatkową leasingu 116 104 - - - 116 104
Pozostałe ujemne różnice przejściowe 78 280 17 638 - (377) 95 541
Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 646 760 95 515 (4 545) (377) 737 353
prev next

   

 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2012 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany Stan na 31.12.2012
Odsetki naliczone (49 329) (1 132) - - (50 461)
Wycena papierów wartościowych (140 765) 40 710 (62 568) - (162 623)
Odsetki i prowizje pobrane z góry (37 312) (1 027) - - (38 339)
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (29 114) 3 434 - - (25 680)
Rozliczenia międzyokresowe dotyczące amortyzacji z tytułu zastosowanej ulgi inwestycyjnej (18 657) - - - (18 657)
Pozostałe dodatnie różnice przejściowe (44 762) (7 280) - (31) (52 073)
Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (319 939) 34 705 (62 568) (31) (347 833)
prev next

   

 

Podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat 31.12.2013 31.12.2012
Odsetki naliczone 40 405 25 380
Wycena pochodnych instrumentów finansowych (116 070) 60 466
Wycena papierów wartościowych 12 847 44 635
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek (27 746) (7 362)
Rezerwy na świadczenia pracownicze (1 270) (4 120)
Pozostałe rezerwy 1 195 2 088
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (5 398) 166
Odsetki i prowizje pobrane z góry 2 572 (1 027)
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (8 933) 3 434
Różnica między wartością bilansową i podatkową leasingu 2 702 -
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 12 523 (3 798)
Pozostałe różnice przejściowe 21 487 10 358
Razem podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat (Nota 14) (65 686) 130 220
prev next

Grupa uwzględniła w wyliczeniu aktywa z tytułu podatku dochodowego straty podatkowe poniesione przez oddział zagraniczny w Republice Czeskiej w latach 2009-2011. Straty podatkowe oddziału zagranicznego na Słowacji nie były przez Bank uwzględnianie w wyliczeniu aktywa z tytułu podatku dochodowego. Uwzględnienie w wyliczeniu aktywa z tyt. podatku dochodowego strat oddziału czeskiego oraz nieuwzględnienie strat oddziału słowackiego wynikało z oceny kształtowania się podstawy opodatkowania w roku bieżącym oraz kolejnych latach podatkowych (z uwzględnieniem okresów przewidzianych na rozliczenie strat podatkowych), odpowiednio w Czechach oraz na Słowacji. Na podstawie przyjętych projekcji finansowych oraz poziomu kształtowania się podstawy opodatkowania za rok 2013 można stwierdzić, iż w przypadku: (i) strat oddziału czeskiego - osiągnięcie podstawy opodatkowania pozwalającej na odliczenie strat podatkowych lub wyższej jest prawdopodobne, (ii) strat oddziału słowackiego - osiągnięcie podstawy opodatkowania pozwalającej na potrącenie ujemnych różnic przejściowych i odliczenie strat podatkowych nie jest prawdopodobne. Prawo do rozliczenia strat podatkowych wygasa w okresie między 2014 a 2016 rokiem.

Grupa nie uwzględnia w wyliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego także niewykorzystanych strat podatkowych poniesionych przez Garbary Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że nie jest prawdopodobne, iż w przyszłości wystąpi dochód do opodatkowania umożliwiający ich rozliczenie. Łącznie kwota niewykorzystanych strat podatkowych nie ujętych w wyliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatkudochodowego w Grupie wynosiła 67 380 tys. zł na koniec 2013 roku oraz 243 910 tys. zł na koniec 2012 roku. Prawo do rozliczenia strat podatkowych wygasa w okresie między 2014 a 2019 rokiem.

Grupa ujmuje w kalkulacji podatku odroczonego zobowiązania lub aktywa z tytułu różnic przejściowych powstających w związku z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone chyba, że realizacja różnic przejściowych jest kontrolowana przez Grupę i prawdopodobne jest, że w możliwej do przewidzenia przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu. Na koniec 2013 Grupa nie ujęła w kalkulacji podatku odroczonego rozliczeń z tytułu różnic przejściowych w łącznej kwocie 531 005 tys. zł powstających w związku z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone oraz 441 521 tys. zł na koniec 2012 roku.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały ujęte, ponieważ jest prawdopodobne, że w przyszłości wystąpi dochód do opodatkowania.