Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

36. Aktywa zastawione

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Aktywa zastawione 6 018 316 3 105 926
- Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (Nota 19), w tym: 252 278 559 644
- aktywa zastawione z możliwością dalszego zastawu 252 278 559 644
- Inwestycyjne papiery wartościowe (Nota 23), w tym: 5 766 038 2 546 282
- aktywa zastawione z możliwością dalszego zastawu 2 687 951 2 197 220
Zobowiązanie z tytułu aktywów zastawionych, w tym: 9 482 307 5 166 200
- Transakcje sell buy back (Nota 27, 28) 7 021 697 3 179 332
- transakcje sell buy back na papierach wartościowych będących
przedmiotem transakcji buy sell back
4 024 126 2 066 961
- Kredyt otrzymany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2 100 331 1 696 404
- Depozyt klienta 28 686 7 264
- Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG 331 593 283 200
prev next

Na aktywach ustanawia się zabezpieczenia w związku z umowami odkupu zawartymi z innymi bankami oraz ustanawia się depozyty zabezpieczające w związku z zawarciem kontraktów typu futures, opcjami i członkostwem w giełdach. W banku centralnym utrzymuje się również depozyty stanowiące rezerwy obowiązkowe zgodnie z wymogami przepisów prawnych.