Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

26. Inne aktywa

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Inne aktywa, w tym: 952 236 883 626
- dłużnicy 237 188 122 908
- należności z tytułu podatku dochodowego 1 251 1 818
- rozrachunki międzybankowe 3 306 7 387
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne 66 575 73 885
- przychody do otrzymania 39 188 28 775
- zapasy 355 942 392 876
- należności z tytułu składek ubezpieczeniowych 27 921 43 950
- inne 220 865 212 027
Inne aktywa, razem 952 236 883 626Krótkoterminowe (do 1 roku) 643 472 600 097
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 308 764 283 529
prev next

Wartość zapasów wynika przede wszystkim z działalności prowadzonej przez spółki mLocum i mLeasing.

W ciągu 2013 roku i w ciągu 2012 roku Grupa nie aktywowała kosztów finansowania zewnętrznego.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota 220 865 tys. zł innych aktywów obejmuje należności Domu Maklerskiego od Krajowego Depozytu w wysokości 134 328 tys. zł (31 grudnia 2012 r.: 143 923 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku powyższa nota zawiera aktywa finansowe w kwocie 402 743 tys. zł (31 grudnia 2012 r.: 318 168 tys. zł).