Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

40. Inne pozycje kapitału własnego

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (2 010) 106
Niezrealizowane zyski (dodatnie różnice kursowe) 17 153 11 569
Niezrealizowane straty (ujemne różnice kursowe) (19 163) (11 463)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 320 561 483 678
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych 198 266 408 539
Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych (7 808) (9 996)
Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych 169 890 169 404
Podatek odroczony (39 787) (84 269)
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (484) 225
Zyski aktuarialne programu emerytalnego określonych świadczeń 321 278
Straty aktuarialne programu emerytalnego określonych świadczeń (918) -
Podatek odroczony 113 (53)
Inne pozycje kapitału własnego razem 318 067 484 009
prev next