Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

23. Inwestycyjne papiery wartościowe

   

 


31.12.2013 31.12.2012

Inwestycyjne papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Inwestycyjne papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem inwestycyjne papiery wartościowe Inwestycyjne papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Inwestycyjne papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem inwestycyjne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe: 19 303 219 5 766 038 25 069 257 17 174 158 2 546 282 19 720 440
Emitowane przez rząd 12 839 094 5 744 542 18 583 636 9 076 533 2 420 333 11 496 866
- obligacje rządowe 12 839 094 5 744 542 18 583 636 9 076 533 2 420 035 11 496 568
- bony skarbowe - - - - 298 298
Emitowane przez bank centralny 6 292 700 21 496 6 314 196 7 855 805 125 949 7 981 754
Pozostałe dłużne papiery wartościowe 171 425 - 171 425 241 820 - 241 820
- obligacje banków 25 136 - 25 136 123 901 - 123 901
- obligacje korporacyjne 107 906 - 107 906 80 131 - 80 131
- obligacje komunalne 38 383 - 38 383 37 788 - 37 788
Kapitałowe papiery wartościowe: 272 506 - 272 506 272 948 - 272 948
Notowane 229 617 - 229 617 225 108 - 225 108
Nie notowane 42 889 - 42 889 47 840 - 47 840
     
   
Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe razem 19 575 725 5 766 038 25 341 763 17 447 106 2 546 282 19 993 388
             
Krótkoterminowe (do 1 roku) 6 706 581 23 494 6 730 075 8 794 515 156 185 8 950 700
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 12 869 144 5 742 544 18 611 688 8 652 591 2 390 097 11 042 688
prev next

Zaprezentowana powyżej wartość kapitałowych papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej obejmuje utworzone rezerwy z tytułu utraty wartości w wysokości 11 422 tys. zł (31 grudnia 2012 r. – 10 970 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitałowe papiery wartościowe notowane obejmują wartość godziwą akcji PZU SA w kwocie 212 430 tys. zł (31 grudnia 2012 r. – 206 775 tys. zł).

Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych opartych na stałej stopie procentowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2013 r. 17 983 776 tys. zł, natomiast opartych na stopie zmiennej 7 454 643 tys. zł (31 grudnia 2012 r. odpowiednio: 13 341 748 tys. zł oraz 6 378 692 tys. zł).

Powyższa nota obejmuje obligacje rządowe i bony skarbowe pod zastaw Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), lobligacje rządowe będące przedmiotem zastawu w transakcjach sell buy back, obligacje rządowe stanowiące zabezpieczenie kredytu otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz obligacje rządowe stanowiące zabezpieczenie depozytu złożonego przez klienta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o BFG, na dzień 31 grudnia 2013 r. Grupa posiadała papiery skarbowe (obligacje i bony) ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 369 633 tys. zł o wartości nominalnej 356 500 tys. zł (31 grudnia 2012 r.: wartość bilansowa – 345 442 tys. zł, wartość nominalna – 336 300 tys. zł), które stanowiły zabezpieczenie funduszu ochrony środków gwarantowanych w ramach BFG i były zdeponowane na wydzielonym rachunku odpowiednio: bony pieniężne w NBP; obligacje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zyski i straty z inwestycyjnych papierów wartościowych

   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Sprzedaż / wykup przez emitenta aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 79 030 43 063
Utrata wartości inwestycji w jednostki zależne (452) 1 903
Zyski i straty z inwestycyjnych papierów wartościowych, razem 78 578 44 966
prev next

W 2013 roku pozycja „sprzedaż/wykup aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz udziałów w jednostkach zależnych” obejmuje wynik na sprzedaży obligacji rządowych w kwocie 50 796 tys. zł (w 2012 roku – 33 557 tys. zł).

W 2012 roku kwota 43 063 tys. zł obejmuje głównie wynik na sprzedaży obligacji rządowych w kwocie 33 557 tys. zł oraz wynik na sprzedaży spółki CERI International Sp. z o.o. w kwocie 10 369 tys. zł, w ramach przeprowadzonej reorganizacji usług outsourcingowych w Grupie mBanku.

Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych

   

 


31.12.2013 31.12.2012
Inwestycyjne papiery wartościowe

Stan na początek okresu 19 993 388 20 551 272
Różnice kursowe (35 272) (23 666)
Zwiększenia 434 054 540 261 552 427
Zmniejszenia (sprzedaż, wykup, umorzenie) (428 478 060) (262 671 130)
Straty z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych i dłużnych dostępnych do sprzedaży (452) 1 903
Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej (192 381) 582 582
Stan na koniec okresu 25 341 763 19 993 388
prev next

Zmiana stanu rezerw na utratę wartości inwestycyjnych papierów wartościowych

   

 


31.12.2013 31.12.2012
Rezerwy na kapitałowe papiery wartościowe

- Notowane    
Stan na początek okresu (125) (125)
Stan na koniec okresu (125) (125)
- Nie notowane    
Stan na początek okresu (10 845) (13 132)
Utworzenie rezerwy (452) (605)
Kwoty spisane w ciężar rezerw - 384
Kwoty odzyskane w czasie okresu sprawozdawczego - 2 508
Stan na koniec okresu (11 297) (10 845)
Rezerwy na inwestycyjne papiery wartościowe razem

Stan na początek okresu (10 970) (13 257)
Utworzenie rezerwy (452) (605)
Kwoty spisane w ciężar rezerw - 384
Kwoty odzyskane w czasie okresu sprawozdawczego - 2 508
Stan na koniec okresu (11 422) (10 970)
prev next