Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

38. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej tworzony jest z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku.

Zwiększenie kapitału zapasowego w 2013 roku i w 2012 roku wynika z emisji akcji w ramach realizacji programów motywacyjnych, opisanych w Nocie 43.