Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

18. Należności od banków

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Rachunki bieżące 479 627 366 562
Lokaty w innych bankach do 3-ech miesięcy 1 167 287 1 586 455
Ujęte w ekwiwalentach środków pieniężnych (Nota 42) 1 646 914 1 953 017
Kredyty i pożyczki 149 829 292 554
Lokaty terminowe w innych bankach 4 953 13 567
Transakcje reverse repo / buy sell back 1 249 936 887 433
Inne należności 419 898 798 566
Należności (brutto) od banków, razem 3 471 530 3 945 137
Rezerwa utworzona na należności od banków (wielkość ujemna) (289) (559)
Należności (netto) od banków, razem 3 471 241 3 944 578
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 3 445 025 3 896 317
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 26 216 48 261
prev next

Należności od banków w podziale na banki polskie i zagraniczne przedstawiają się następująco:

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Należności (brutto) od banków polskich 934 387 1 478 905
Rezerwa utworzona na należności od banków polskich (118) (79)
Należności (brutto) od banków zagranicznych 2 537 143 2 466 232
Rezerwa utworzona na należności od banków zagranicznych (171) (480)
Należności (netto) od banków, razem 3 471 241 3 944 578
prev next

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kredyty udzielone bankom o zmiennej stopie wyniosły 140 215 tys. zł, a o stałej stopie 9 614 tys. zł (31 grudnia 2012 r.: – kredyty na zmienną stopę – 290 160 tys. zł, a na stałą – 2 394 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku lokaty w bankach stanowiły lokaty na stałą stopę w kwotach odpowiednio 1 317 116 tys. zł i 1 600 022 tys. zł. Średnie oprocentowanie lokat w innych bankach oraz kredytów udzielonych innym bankom wynosiło 1,42% (31 grudnia 2012 r.: 2,16%).

Zmiana stanu rezerw na należności od banków przedstawia się następująco:

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Stan rezerw na należności od banków na początek okresu (559) (1 027)
Utworzenie rezerw (Nota 13) (1 664) (3 793)
Rozwiązanie rezerw (Nota 13) 1 946 4 230
Różnice kursowe (12) 31
Stan rezerw na należności od banków na koniec okresu (289) (559)
prev next

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota rezerw utworzonych na należności od banków dotyczy w całości należności bez utraty wartości.