Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

13. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Odpisy netto na należności od banków (Nota 18) 282 437
Odpisy netto na kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota 22) (468 485) (429 115)
Odpisy netto na zobowiązania warunkowe wobec klientów (Nota 32) (9 575) (15 957)
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (477 778) (444 635)
prev next