Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

11. Ogólne koszty administracyjne

   

 


Rok kończący się 31 grudnia
2013 2012
Koszty pracownicze (808 259) (808 425)
Koszty rzeczowe (586 658) (564 399)
Podatki i opłaty (30 011) (25 069)
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (58 228) (60 454)
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6 782) (6 511)
Pozostałe (215) (856)
Ogólne koszty administracyjne, razem (1 490 153) (1 465 714)
prev next

Pozycja „Koszty rzeczowe” obejmuje koszt rat leasingu operacyjnego środków trwałych (głównie nieruchomości) w wysokości 27 562 tys. zł (2012: 27 433 tys. zł).

Poniżej przedstawiono koszty pracownicze poniesione za 2013 rok i 2012 rok.

   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Koszty wynagrodzeń (657 993) (661 772)
Koszty ubezpieczeń społecznych (98 847) (94 718)
Koszty świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (857) (1 057)
Wynagrodzenie dotyczące płatności w formie akcji, w tym: (15 886) (12 216)
- płatności w formie akcji rozliczane w opcjach na akcje mBanku S.A. (15 759) (11 365)
- płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych (127) (851)
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (34 676) (38 662)
Koszty pracownicze, razem (808 259) (808 425)
prev next