Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

19. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

   

 


31.12.2013 31.12.2012

Papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Dłużne papiery wartościowe: 482 343 252 278 734 621 550 040 559 644 1 109 684
Emitowane przez rząd 135 981 252 278 388 259 246 453 559 644 806 097
- obligacje rządowe 135 981 252 278 388 259 246 134 559 644 805 778
- bony skarbowe - - - 319 - 319
Pozostałe dłużne papiery wartościowe 346 362 - 346 362 303 587 - 303 587
- obligacje banków 264 922 - 264 922 231 196 - 231 196
- certyfikaty depozytowe 37 787 - 37 787 26 459 - 26 459
- obligacje korporacyjne 43 653 - 43 653 45 932 - 45 932
Kapitałowe papiery wartościowe: 28 443 - 28 443 41 202 - 41 202
- notowane 6 893 - 6 893 10 986 - 10 986
- nie notowane 21 550 - 21 550 30 216 - 30 216
             
Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe razem: 510 786 252 278 763 064 591 242 559 644 1 150 886
prev next

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu obejmują papiery wartościowe stanowiące poręczenie umów odkupu zawartych z klientami (transakcje sell buy back), których wartość rynkowa na 31 grudnia 2013 roku wynosiła 252 278 tys. zł (31 grudnia 2012 r. – 559 644 tys. zł).