Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

14. Podatek dochodowy

   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Podatek dochodowy bieżący (243 039) (397 126)
Podatek dochodowy odroczony (Nota 33) (65 686) 130 220
Podatek dochodowy, razem (308 725) (266 906)

   
Zysk przed opodatkowaniem 1 517 703 1 464 808
Podatek zgodnie ze stawką obowiązującą w Polsce w danym roku podatkowym (19%) (288 364) (278 314)
Wpływ różnych stawek opodatkowania obowiązujących w innych krajach (12) (1)
Dochody nie podlegające opodatkowaniu*) 15 073 3 865
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów**) (47 659) (20 131)
Inne pozycje wpływające na wysokość obciążenia podatkowego 613 29 209
Podatek odroczony z tytułu strat poniesionych przez Oddział mBank S.A. w Czechach w latach 2009 - 2011 13 334 -
Straty podatkowe Oddziału mBank S.A. na Słowacji (1 710) (1 534)
Obciążenie podatkowe, razem (308 725) (266 906)
     
Kalkulacja efektywnej stopy podatkowej

Zysk (strata) brutto 1 517 703 1 472 103
Podatek dochodowy (308 725) (266 906)
Efektywna stopa podatkowa 20,34% 18,13%
prev next


*) Pozycja zawiera między innymi dochody oddziału w Czechach (wyłączone z opodatkowania w Polsce).

**) zawiera wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz.86), w tym między innymi różnice trwałe z tytułu zawarcia przez Bank kilku transakcji sprzedaży detalicznych i korporacyjnych portfeli należności w części niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów skutkujące obciążeniem podatkowym w wysokości 19 800 tys. zł oraz odpisy z tytułu programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku skutkujące obciążeniem podatkowym w wysokości 2 269 tys. zł.

Informacje na temat podatku dochodowego odroczonego przedstawiono w Nocie 33. Podatek dochodowy od dochodów Grupy przed opodatkowaniem różni się od jego teoretycznej wysokości, która powstałaby przy zastosowaniu podstawowej stawki opodatkowania jednostki dominującej tak jak to przedstawiono powyżej.