Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

16. Pozostałe całkowite dochody

   

 

Ujawnienia efektu podatkowego dotyczącego poszczególnych elementów pozostałych dochodów całkowitych Rok kończący się 31 grudnia 2013 r. Rok kończący się 31 grudnia 2012 r.
Kwota brutto Podatek odroczony Kwota
netto
Kwota brutto Podatek odroczony Kwota
netto
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (209 715) 44 482 (165 233) 489 058 (67 060) 421 998
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (2 116) - (2 116) (1 815) - (1 815)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (207 599) 44 482 (163 117) 490 873 (67 060) 423 813
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (875) 166 (709) 278 (53) 225
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (875) 166 (709) 278 (53) 225
Dochody całkowite netto, razem (210 590) 44 648 (165 942) 489 336 (67 113) 422 223
prev next

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące pozostałych całkowitych dochodów netto za lata 2013 i 2012


   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: (165 233) 421 998
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (2 116) (1 815)
Niezrealizowane zyski (dodatnie różnice kursowe) ujęte w roku obrotowym (netto) 6 378 2 678
Niezrealizowane straty (ujemne różnice kursowe) ujęte w roku obrotowym (netto) (8 494) (4 493)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (163 117) 423 813
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych ujęte w roku obrotowym (netto) 33 149 438 560
Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych ujęte w roku obrotowym (netto) (158 616) (23 979)
Reklasyfikacja do zysków/strat na instrumentach dłużnych zawartych w rachunku zysków i strat (netto) (37 794) (26 818)
Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych ujęte w roku obrotowym (netto) 9 718 37 201
Niezrealizowane straty na instrumentach kapitałowych ujęte w roku obrotowym (netto) - (1 021)
Reklasyfikacja do zysków/strat na instrumentach kapitałowych zawartych w rachunku zysków i strat (netto) (9 574) (130)
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: (709) 225
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (709) 225
Zyski aktuarialne 35 225
Straty aktuarialne (744) -
Pozostałe dochody całkowite netto (165 942) 422 223
prev next

W 2013 roku i w 2012 roku zmiana wyceny obligacji skarbowych miała znaczący wpływ na zmianę stanu innych pozycji kapitału.

Negatywna zmiana wyceny na koniec 2013 roku na instrumentach dłużnych w stosunku do końca 2012 roku była spowodowana wzrostem rynkowej krzywej dochodowości obligacji, czego skutkiem było obniżenie wyceny zarówno obligacji posiadanych przez Grupę na koniec 2012 jak również nabytych w trakcie 2013 roku. Dodatkowo Grupa zrealizowała dodatni wynik na sprzedaży części portfela obligacji zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży posiadanych na koniec 2012 roku w wysokości 46 793 tys. zł brutto.

W 2013 roku niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych obejmują dodatnią wartość wyceny akcji PZU S.A. w kwocie 5 655 tys. zł. (w 2012 r. niezrealizowany zysk w kwocie 33 848 tys. zł).