Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

12. Pozostałe koszty operacyjne

   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Koszty z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów (114 796) (64 167)
Odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania (42 593) (51 603)
Koszty z tytułu utworzonych rezerw na pozostałe należności (poza kredytowymi) (4 624) (6 491)
Przekazane darowizny (2 726) (2 764)
Koszty sprzedaży usług (1 799) (1 597)
Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny (718) (1 303)
Koszty z tytułu spisanych należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych (478) (137)
Koszty tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych - (15 387)
Pozostałe koszty operacyjne (42 524) (43 051)
Pozostałe koszty operacyjne, razem (210 258) (186 500)
prev next

W 2012 roku w wyniku przeprowadzonej analizy wartości rzeczowych aktywów trwałych Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości nieruchomości i inwestycji w obcych środkach trwałych oraz dokonała odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości nieruchomości, utworzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych (Nota 10). Łączny wpływ tych odpisów i odwrócenia odpisów był ujemny i wyniósł 3 087 tys. zł.

Koszty z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów obejmują głównie koszty spółki mLocum związane z działalnością deweloperską.

W 2013 roku odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania obejmują kwotę 29 199 tys. zł rezerw na ryzyko prawne (2012 r. - 22 950 tys. zł)(Nota 32).

Koszty sprzedaży usług dotyczą usług niebankowych.