Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

10. Pozostałe przychody operacyjne

   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości
niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów
142 651 84 831
Przychody z działalności ubezpieczeniowej netto 82 931 71 574
Przychody ze sprzedaży usług 30 818 32 553
Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego 14 873 20 680
Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania 36 195 11 393
Przychody z tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych 1 169 96
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 184 494
Przychody z tytułu wzrostu wartości do wysokości uprzednio dokonanych odpisów utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych - 12 300
Pozostałe 66 000 41 800
Pozostałe przychody operacyjne, razem 374 821 275 721
prev next


Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów obejmują głównie przychody spółki mLocum S.A. uzyskane z działalności deweloperskiej.

Przychody ze sprzedaży usług dotyczą usług niebankowych.

Na kwotę przychodów z działalności ubezpieczeniowej netto składają się przychody z tytułu składek, reasekuracji i koasekuracji, pomniejszone o wypłacone odszkodowania i koszty likwidacji oraz skorygowane o zmiany stanu rezerw na odszkodowania, związane z działalnością ubezpieczeniową prowadzoną w ramach Grupy mBanku S.A.

Na kwotę przychodów netto z tytułu leasingu operacyjnego składają się przychody z tytułu leasingu operacyjnego oraz towarzyszące im koszty amortyzacji środków trwałych oddanych przez Grupę w leasing operacyjny, poniesione w celu uzyskania tych przychodów.

W 2012 roku w wyniku przeprowadzonej analizy wartości rzeczowych aktywów trwałych Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości nieruchomości i inwestycji w obcych środkach trwałych (Nota 12) oraz dokonała odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości nieruchomości, utworzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych. Łączny wpływ tych odpisów i odwrócenia odpisów był ujemny i wyniósł 3 087 tys. zł.

Poniżej przedstawiono przychody netto z działalności ubezpieczeniowej za 2013 rok i 2012 rok.

   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Przychody z tytułu składek    
- Składki przypisane 183 877 174 414
- Zmiana stanu rezerwy składki 2 518 473
Składki zarobione 186 395 174 887
Udział reasekuratorów    
- Udział reasekuratorów w składkach przypisanych (72 131) (74 135)
- Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy składki (2 098) 5 910
Składki zarobione na udziale reasekuratorów (74 229) (68 225)
Składki zarobione netto 112 166 106 662
Odszkodowania i świadczenia    
- Odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji brutto (73 133) (60 519)
- Zmiana stanu rezerwy na odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji brutto (13 287) (23 214)
- Odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji na udziale reasekuratora 51 868 40 334
- Zmiana stanu rezerwy na odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji na udziale reasekuratora 9 274 13 184
Odszkodowania i świadczenia netto (25 278) (30 215)
- Pozostałe koszty na udziale własnym (3 744) (4 515)
- Pozostałe przychody operacyjne 8 (67)
- Koszty ekspertyz i atestów przy ocenie ryzyka (221) (291)
Przychody z działalności ubezpieczeniowej netto 82 931 71 574
prev next

Poniżej przedstawiono przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego za 2013 rok i 2012 rok.

   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego, w tym:    
- Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 66 667 72 237
- Koszty amortyzacji środków trwałych oddanych w leasing operacyjny (51 794) (51 557)
Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego razem 14 873 20 680
prev next