Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

31. Pozostałe zobowiązania

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Pozostałe zobowiązania (z tytułu)

- zobowiązania z tytułu podatków 37 948 22 835
- rozrachunki międzybankowe 384 736 388 965
- wierzyciele 273 834 444 462
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 137 411 135 854
- przychody przyszłych okresów 136 652 109 007
- zobowiązania z tytułu reasekuracji 34 834 26 769
- rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 9 015 7 536
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 24 513 22 676
- rezerwy na pozostałe zobowiązania wobec pracowników 155 432 168 498
- pozostałe 73 297 68 243
Pozostałe zobowiązania, razem 1 267 672 1 394 845
prev next

Na dzień 31 grudnia 2013 roku powyższa nota zawiera zobowiązania finansowe w kwocie 830 815 tys. zł (31 grudnia 2012 r.: 1 017 339 tys. zł), których wymagalność została zaprezentowana w Nocie 3.9.1. Pozostałe składniki omawianych zobowiązań, za wyjątkiem części rezerw na odprawy emerytalne wyliczanych aktuarialnie, mają, co do zasady, charakter krótkoterminowy.

Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia

Stan rezerw na początek okresu 7 536 7 719
- rezerwa emerytalno - rentowa 4 005 4 654
- rezerwa pośmiertna 2 248 1 891
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 283 1 174
Zmiana w okresie, z tytułu: 1 479 (183)
Odpis na rezerwę, w tym: 1 083 883
- rezerwa emerytalno - rentowa 930 129
- rezerwa pośmiertna 74 310
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 79 444
Koszt odsetkowy, w tym: 309 352
- rezerwa emerytalno - rentowa 154 183
- rezerwa pośmiertna 93 97
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 62 72
Zyski i straty aktuarialne ujmowane w pozostałych dochodach całkowitych (Nota 16), w tym: 875 (245)
- rezerwa emerytalno - rentowa 420 (331)
- rezerwa pośmiertna 219 47
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 236 39
Redukcja/ likwidacja planu, w tym: (31) 31
- rezerwa emerytalno - rentowa (31) 31
Świadczenia wypłacone, w tym: (757) (1 204)
- rezerwa emerytalno - rentowa (600) (613)
- rezerwa pośmiertna 1 (145)
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (158) (446)
Stan rezerw na koniec okresu 9 015 7 536
- rezerwa emerytalno - rentowa 4 878 4 005
- rezerwa pośmiertna 2 635 2 248
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 502 1 283
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 865 794
- rezerwa emerytalno - rentowa 632 610
- rezerwa pośmiertna 190 147
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 43 37
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 8 150 6 742
- rezerwa emerytalno - rentowa 4 245 3 394
- rezerwa pośmiertna 2 446 2 102
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 459 1 246
prev next

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Rozbicie zysków i strat aktuarialnych

Zmiana założeń finansowych, w tym: (7) -
- rezerwa emerytalno - rentowa (7) -
Zmiana założeń demograficznych, w tym: 26 (177)
- rezerwa emerytalno - rentowa 182 (143)
- rezerwa pośmiertna (163) (35)
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 7 1
Pozostałe zmiany, w tym: 856 (68)
- rezerwa emerytalno - rentowa 245 (188)
- rezerwa pośmiertna 382 82
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 229 38
prev next