Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

21. Rachunkowość zabezpieczeń

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. Jedynym rodzajem ryzyka zabezpieczanym w ramach rachunkowości zabezpieczeń jest ryzyko zmiany stóp procentowych. Na koniec każdego miesiąca Grupa dokonuje oceny efektywności stosowanego zabezpieczenia analizując zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczanego oraz instrumentu zabezpieczającego z tytułu zabezpieczanego ryzyka.

Opis relacji zabezpieczającej

Grupa zabezpiecza ryzyko zmiany wartości godziwej:

  • części portfela kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową udzielonych przez oddziały zagraniczne mBanku w Czechach. Zabezpieczane ryzyko wynika ze zmian stóp procentowych,
  • euroobligacji o stałym oprocentowaniu, wyemitowanych przez BRE Finance France (BFF), podmiot zależny od mBanku. Zabezpieczane ryzyko wynika ze zmian stóp procentowych.

Pozycje zabezpieczane

Pozycjami zabezpieczanymi są:

  • część portfela kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową, denominowanych w CZK, udzielonych przez oddział zagraniczny mBanku w Czechach,
  • euroobligacje wyemitowane przez BFF o wartości nominalnej 500 000 tys. EUR, o stałym oprocentowaniu,
  • euro obligacje wyemitowane przez BFF o wartości nominalnej 200 000 tys. CHF, o stałym oprocentowaniu.
  • euro obligacje wyemitowane przez BFF o wartości nominalnej 500 000 tys. CZK, o stałym oprocentowaniu.

Instrumenty zabezpieczające

Instrumentami zabezpieczającymi są transakcje Interest Rate Swap, zamieniające stałą stopę procentową na zmienną.

Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających

Korekta do wartości godziwej zabezpieczanych aktywów i zobowiązań oraz wyceny instrumentów zabezpieczających ujmowana jest w rachunku zysków i strat w wyniku na działalności handlowej.