Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

32. Rezerwy

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe* 56 068 46 462
Na sprawy sporne 56 275 47 204
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 87 168 84 512
Pozostałe 28 717 35 149
Rezerwy, razem 228 228 213 327
prev next

* kwoty obejmują wycenę gwarancji finansowych

Zasady tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz rezerw na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe zostały opisane odpowiednio w Nocie 2.26 i w Nocie 3.4.4. Szacunkowe terminy realizacji udzielonych zobowiązań warunkowych zostały zaprezentowane w Nocie 35.

Szacunkowe terminy ewentualnej realizacji przepływów dotyczących rezerw na sprawy sporne oraz pozostałych rezerw, co do zasady, wynoszą powyżej 1 roku.

   

Zmiana stanu rezerw

  31.12.2013 31.12.2012
Stan na początek okresu (wg tytułów) 213 327 153 168
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe 46 462 30 906
Na sprawy sporne 47 204 25 644
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 84 512 80 864
Pozostałe 35 149 15 754
Zmiana w okresie (z tytułu) 14 901 60 159
- odpis w koszty, w tym: 151 374 224 404
- na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe (Nota 13) 118 169 175 869
- na sprawy sporne 29 199 22 950
- rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 2 656 3 648
- pozostałe 1 350 21 937
- rozwiązanie rezerw, w tym: (115 307) (160 168)
- na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe (Nota 13) (108 594) (159 912)
- na sprawy sporne (2 190) (256)
- pozostałe (4 523) -
- spisanie w ciężar utworzonej rezerwy (20 942) (2 697)
- wykorzystanie (150) -
- różnice kursowe (74) (1 380)
Stan na koniec okresu (wg tytułów) 228 228 213 327
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe 56 068 46 462
Na sprawy sporne 56 275 47 204
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 87 168 84 512
Pozostałe 28 717 35 149
prev next


   

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

  31.12.2013 31.12.2012
Rezerwy ubezpieczeniowe i aktywa reasekuracyjne

Rezerwy ubezpieczeniowe brutto, w tym: 179 892 169 785
- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji 22 221 22 356
- IBNR 93 644 80 194
- Rezerwa składek 64 027 67 148
- Rezerwa na udział ubezpieczających w zysku technicznym - 87
Rezerwy ubezpieczeniowe brutto, razem 179 892 169 785
Na udziale reasekuratora, w tym:

- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji 16 328 15 270
- IBNR 42 883 34 111
- Rezerwa składek 33 513 35 892
Na udziale reasekuratora, razem 92 724 85 273
Rezerwy ubezpieczeniowe netto, w tym:

- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji 5 893 7 086
- IBNR 50 761 46 083
- Rezerwa składek 30 514 31 256
- Rezerwa na udział ubezpieczających w zysku technicznym - 87
Rezerwy ubezpieczeniowe netto, razem 87 168 84 512
prev next


   

Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe

  31.12.2013 31.12.2012
Poniesione, ale nie zidentyfikowane straty

Zaangażowanie pozabilansowe 21 542 323 17 314 377
Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe analizowane portfelowo (wielkość ujemna) (24 927) (21 936)
Zaangażowanie pozabilansowe netto 21 517 396 17 292 441
     
Zobowiązania, które utraciły wartość

Zaangażowanie pozabilansowe 63 178 79 469
Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe analizowane indywidualnie (wielkość ujemna) (31 141) (24 526)
Zaangażowanie pozabilansowe netto 32 037 54 943
prev next