Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

25. Rzeczowe aktywa trwałe

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Środki trwałe, w tym: 672 519 733 553
- grunty 1 267 1 175
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 215 061 219 773
- urządzenia 147 926 162 573
- środki transportu 190 017 212 490
- pozostałe środki trwałe 118 248 137 542
Środki trwałe w budowie 37 033 40 351
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 709 552 773 904
prev next

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

   

 

Zmiana stanu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu: 01.01.2013 r. 1 175 354 336 563 252 330 624 416 971 40 531 1 706 889
Zwiększenia z tytułu 153 3 132 44 566 59 367 25 107 38 597 170 922
- zakupu - 447 26 122 54 512 2 756 35 224 119 061
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 1 691 16 031 - 22 226 - 39 948
- innych zwiększeń 153 994 2 413 4 855 125 3 373 11 913
Zmniejszenia z tytułu (61) (1 271) (18 430) (68 114) (28 066) (41 915) (157 857)
- sprzedaży - (702) (2 938) (63 897) (2 281) - (69 818)
- likwidacji - (177) (14 820) - (24 784) - (39 781)
- przekazania na środki trwałe - - - - - (39 948) (39 948)
- przekazania na wartości niematerialne - - - - - (493) (493)
- innych zmniejszeń (61) (392) (672) (4 217) (1 001) (1 474) (7 817)
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu: 31.12.2013 r. 1 267 356 197 589 388 321 877 414 012 37 213 1 719 954
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2013 r. - (85 293) (400 472) (118 134) (276 734) - (880 633)
Amortyzacja za okres z tytułu - (6 573) (40 990) (13 726) (18 899) - (80 188)
- odpisów - (7 319) (58 373) (57 071) (39 225) - (161 988)
- innych zwiększeń - - (192)   (1 230) - (1 422)
- sprzedaży - 693 2 672 40 632 2 090 - 46 087
- likwidacji - 21 14 198 - 18 793 - 33 012
- innych zmniejszeń - 32 705 2 713 673 - 4 123
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2013 r. - (91 866) (441 462) (131 860) (295 633) - (960 821)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2013 r. - (49 270) (207) - (2 695) (180) (52 352)
- zmniejszenie - - 207   2 564 - 2 771
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2013 r. - (49 270) - - (131) (180) (49 581)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu: 31.12.2013 r. 1 267 215 061 147 926 190 017 118 248 37 033 709 552
prev next
   

 

Zmiana stanu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu: 01.01.2012 r. 1 875 361 760 617 331 309 328 413 481 66 598 1 770 373
Zwiększenia z tytułu - 2 662 52 999 69 768 36 226 31 870 193 525
- zakupu - 776 29 252 67 965 4 903 25 903 128 799
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 928 22 803 - 31 099 - 54 830
- innych zwiększeń - 958 944 1 803 224 5 967 9 896
Zmniejszenia z tytułu (700) (10 086) (107 078) (48 472) (32 736) (57 937) (257 009)
- sprzedaży (700) (10 000) (15 114) (45 326) (8 942) - (80 082)
- likwidacji - (67) (20 488) - (2 637) - (23 192)
- przekazania na środki trwałe - - - - - (54 830) (54 830)
- przekazania na wartości niematerialne - - - - - (214) (214)
- innych zmniejszeń - (19) (71 476) (3 146) (21 157) (2 893) (98 691)
Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu: 31.12.2012 r. 1 175 354 336 563 252 330 624 416 971 40 531 1 706 889
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2012 r. - (81 251) (448 527) (92 364) (263 823) - (885 965)
Amortyzacja za okres z tytułu - (4 042) 48 055 (25 770) (12 911) - 5 332
- odpisów - (7 242) (56 177) (57 379) (42 867) - (163 665)
- innych zwiększeń - - (1) - - - (1)
- sprzedaży - 3 123 13 846 29 997 7 178 - 54 144
- likwidacji - 59 20 367 - 2 362 - 22 788
- innych zmniejszeń - 18 70 020 1 612 20 416 - 92 066
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2012 r. - (85 293) (400 472) (118 134) (276 734) - (880 633)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2012 r. - (51 686) - - (131) (136) (51 953)
- zwiększenie - (12 500) (207) - (2 619) (44) (15 370)
- zmniejszenie - 14 916 - - 55 - 14 971
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2012 r. - (49 270) (207) - (2 695) (180) (52 352)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu: 31.12.2012 r. 1 175 219 773 162 573 212 490 137 542 40 351 773 904
prev next

Wartość odzyskiwalną środków trwałych dotkniętych utratą wartości stanowi cena netto sprzedaży określona na podstawie ceny rynkowej podobnego aktywa.

W ramach swojej działalności jako leasingodawca Grupa mBanku wykazuje w środkach trwałych przedmioty oddane przez Grupę w leasing operacyjny podmiotom trzecim. Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego, gdzie Grupa jest leasingodawcą, przedstawione są w poniższej tabeli.

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Minimalne opłaty leasingowe z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego

Do 1 roku 48 985 57 637
Powyżej 1 roku do 5 lat 59 256 77 341
Powyżej 5 lat 5 9 799
Razem 108 246 144 777
prev next

Grupa wykazuje koszty amortyzacji środków trwałych oddanych w leasing operacyjny w ramach przychodów netto z tytułu leasingu operacyjnego (Nota 10).