Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

5. Segmenty działalności

Zgodnie z wymogiem MSSF 8 „podejścia zarządczego”, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej Zarządowi Banku (główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych), którego zadaniem jest alokacja zasobów do segmentów działalności i przeprowadzanie oceny ich wyników.

Segmenty wyodrębnione zostały z punktu widzenia określonych grup klientów oraz produktów według jednorodnych cech transakcji. Ten sposób podziału obszarów biznesu jest spójny ze sposobem zarządzania sprzedażą i oferowania klientowi kompleksowej oferty produktowej obejmującej zarówno tradycyjne produkty bankowe jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym. Powiązanie sposobu prezentowania wyników z modelem zarządzania biznesem zapewnia koncentrację działań Banku na kreowaniu wartości dodanej w relacjach z klientami Banku oraz spółek Grupy i jest podstawowym podziałem służącym do sterowania i postrzegania biznesu przez Grupę.

W ramach procesu rebrandingu, w dniu 25 listopada 2013 roku swoje nazwy zmieniły BRE Bank i Multibank. Podmioty dawnej Grupy BRE połączyły się pod szyldem mBanku. Docelowo rebranding obejmie całą sieć placówek dawnej Grupy BRE. Dotychczasowe oddziały zyskają nowe logo. Ten proces ma zostać przeprowadzony do końca 2014 roku. Zgodnie z planem, w 2018 roku wszystkie placówki detaliczne i korporacyjne banku będą połączone, oferując wszystkim klientom pełną ofertę mBanku.

Działalność Grupy jest realizowana w ramach różnych segmentów biznesowych, które oferują określone produkty i usługi adresowane do konkretnych grup klientów i segmentów rynku. Grupa obecnie prowadzi swoją działalność w ramach następujących segmentów:

  • Segment Bankowości Detalicznej, który dzieli swoich klientów na klientów mBanku i klientów Private Banking, oferuje pełną gamę produktów i usług Banku oraz wyspecjalizowanych produktów kilku podmiotów zależnych zaliczanych do Segmentu Bankowości Detalicznej. Najistotniejszymi produktami w tym segmencie są rachunki bieżące i oszczędnościowe (w tym rachunki w walutach obcych), lokaty terminowe, produkty kredytowe (detaliczne kredyty hipoteczne oraz kredyty pozahipoteczne, takie jak kredyty na zakup samochodów, kredyty gotówkowe, kredyty w rachunku bieżącym, karty kredytowe i inne produkty kredytowe), karty debetowe, produkty ubezpieczeniowe, inwestycyjne oraz usługi maklerskie oferowane zarówno klientom indywidualnym jak i mikroprzedsiębiorstwom. Wyniki Segmentu Bankowości Detalicznej obejmują wyniki oddziałów zagranicznych mBanku w Czechach i na Słowacji. Bankowość Detaliczna obejmuje również wyniki spółek: mBank Hipoteczny S.A., mWealth Management SA, Aspiro S.A. oraz BRE Ubezpieczenia TUiR SA, BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. i BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
  • Segment Korporacji i Rynków Finansowych podzielony na dwa podsegmenty:
    • Klienci Korporacyjni i Instytucje, podsegment skupiający się na małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz podmiotach sektora finansów publicznych. Główne produkty oferowane tym klientom to produkty i usługi bankowości transakcyjnej, w tym rachunki bieżące, wielofunkcyjna bankowość internetowa, dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi zarządzania płynnością finansową (ang. cash management) i operacje finansowania transakcji handlowych (ang. trade finance), lokaty terminowe, transakcje walutowe, kompleksowa oferta finansowania krótkoterminowego i kredytów inwestycyjnych, kredyty transgraniczne, produktyproject finance, finansowanie strukturalne i finansowanie typu mezzanine, produkty bankowości inwestycyjnej, w tym opcje walutowe, kontrakty forward, instrumenty pochodne na stopę procentową, swapy i opcje towarowe, strukturyzowane produkty depozytowe z wbudowanymi opcjami (oprocentowanie strukturyzowanych produktów depozytowych uzależnione jest bezpośrednio od wyniku na określonych instrumentach finansowych, takich jak opcje walutowe, opcje na stopę procentową i opcje na akcje), organizowanie emisji instrumentów dłużnych dla klientów korporacyjnych, obligacje i bony skarbowe, zadłużenie pozarządowe, obligacje średnioterminowe, transakcje buy sell back i sell buy back oraz transakcje repo, jak również usługi leasingowe i usługi faktoringowe. Podsegment Klientów Korporacyjnych i Instytucji obejmuje wyniki następujących spółek zależnych: mLeasing Sp. z o.o, mFaktoring S.A., MLV 45 Sp. z o.o. spółka komandytowa (poprzednio BRE Holding Sp. z o.o.), Transfinance a.s., Garbary Sp. z o.o., a także wynik osiągnięty przez MLV 35 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna do dnia zaprzestania konsolidacji w związku z procesem likwidacji spółki.
    • Działalność Handlowa i Inwestycyjna, podsegment, który obejmuje głównie działalność w zakresie operacji skarbowych (ang. treasury), rynków finansowych, zarządzania płynnością, ryzykiem stóp procentowych i walutowym Banku oraz jego portfelem handlowym i inwestycyjnym, a także organizowanie rynku dla instrumentów pieniężnych i pochodnych denominowanych w PLN, organizowanie emisji instrumentów dłużnych dla instytucji finansowych. Bank prowadzi współpracę z wieloma bankami-korespondentami, a także nawiązuje relacje z innymi bankami oferując produkty takie jak konta bieżące, zadłużenie w rachunku bieżącym, kredyty udzielane samodzielnie i w ramach konsorcjum oraz kredyty ubezpieczane przez KUKE mające na celu wspieranie polskiego eksportu. W ramach tego podsegmentu są wykazywane wyniki spółki BRE Finance France SA i Dom Maklerski mBanku S.A.
  • Działalność niesklasyfikowana w ramach Segmentu Bankowości Detalicznej oraz Segmentu Korporacji i Rynków Finansowych została wykazana w pozycji „Pozostałe”. Segment ten obejmuje również wyniki spółek mLocum S.A., mCentrum Operacji Sp. z o.o. i BDH Development Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiono zasady przyjęte przy dokonywaniu podziału działalności Grupy na segmenty.

Transakcje pomiędzy segmentami działalności odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.

Zaangażowania w spółki Grupy przydzielane do poszczególnych segmentów powodują transfer kosztów finansowania kapitału. Rozliczenia zaalokowanego kapitału oparte są o średni ważony koszt kapitału Grupy i wykazywane w przychodach operacyjnych.

Wewnętrzny transfer funduszy pomiędzy jednostkami Banku oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Stawki transferowe są określane według tych samych zasad dla wszystkich jednostek organizacyjnych Banku, a ich zróżnicowanie wynika jedynie ze struktury walutowej i terminowej aktywów i zobowiązań. Rozliczenia wewnętrzne z tytułu wewnętrznej wyceny transferu funduszy są uwzględnione w wynikach każdego segmentu.

Aktywa i zobowiązania segmentu obejmują aktywa i zobowiązania operacyjne, stanowiące większą część sprawozdania z sytuacji finansowej, nie obejmują natomiast pozycji takich jak podatki lub pożyczki.

Wydzielenia aktywów i zobowiązań segmentu oraz przychodów i kosztów dokonano na podstawie wewnętrznych informacji przygotowywanych w Banku dla potrzeb zarządczych. Poszczególnym obszarom biznesu zostały przypisane aktywa i pasywa poszczególnych segmentów klientów i związane z tymi aktywami i zobowiązaniami przychody i koszty. Wynik segmentu uwzględnia wszystkie możliwe do alokacji pozycje przychodów i kosztów.

Działalność poszczególnych spółek Grupy została (uwzględniając korekty konsolidacyjne) w całości przypisana do określonego segmentu.

Z początkiem 2013 roku nastąpiła zmiana przypisania do segmentu spółki mBank Hipoteczny. Spółka ta została przypisana do Segmentu Bankowości Detalicznej (poprzednio była częścią segmentu Działalność Handlowa i Inwestycyjna). Zmiana ta została dokonana w związku z nową strategią przyjętą przez mBank Hipoteczny S.A., która zakłada, że spółka będzie w przyszłości źródłem finansowania dla kredytów hipotecznych oferowanych klientom detalicznym.

W związku z powyższą zmianą dane porównawcze dotyczące segmentów działalności Grupy zostały przekształcone tak, by uwzględnić zmiany prezentacyjne wprowadzone w bieżącym roku obrotowym.

Podstawowym podziałem jest podział na linie biznesowe. Dodatkowo działalność Grupy prezentowana jest według segmentów geograficznych w podziale na Polskę i zagranicę ze względu na miejsce powstawania przychodów i kosztów. Segment zagraniczny obejmuje działalność oddziałów zagranicznych mBanku w Czechach i na Słowacji oraz działalność spółek zagranicznych, Transfinance a.s. i BRE Finance France S.A.

   

 

Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy mBanku S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku (w tys. zł) Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość detaliczna (w tym private banking) Pozostałe Wyłączenia Razem Grupa Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej/ rachunku zysków i strat
Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna
Wynik z tytułu odsetek 753 223 19 053 1 462 644 (9 109) - 2 225 811 2 225 811
- sprzedaż klientom zewnętrznym 623 208 665 891 941 485 (4 773) - 2 225 811  
- sprzedaż innym segmentom 130 015 (646 838) 521 159 (4 336) - -  
Wynik z tytułu opłat i prowizji 311 346 52 705 457 499 (3 780) 16 968 834 738 834 738
- sprzedaż klientom zewnętrznym 295 345 65 098 478 101 (3 806) - 834 738  
- sprzedaż innym segmentom 16 001 (12 393) (20 602) 26 16 968 -  
Przychody z tytułu dywidend 24 454 121 64 2 217 - 26 856 26 856
Wynik na działalności handlowej 199 517 23 117 120 411 (67) - 342 978 342 978
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 8 747 56 327 13 504 - - 78 578 78 578
Pozostałe przychody operacyjne 88 897 2 171 141 999 161 597 (19 843) 374 821 374 821
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (180 818) 807 (297 719) (48) - (477 778) (477 778)
Ogólne koszty administracyjne (523 955) (124 926) (812 064) (32 083) 2 875 (1 490 153) (1 490 153)
Amortyzacja (70 011) (12 198) (102 517) (3 164) - (187 890) (187 890)
Pozostałe koszty operacyjne (38 148) (2 087) (71 938) (98 085) - (210 258) (210 258)
Wynik segmentu (brutto) 573 252 15 090 911 883 17 478 - 1 517 703 1 517 703
Podatek dochodowy           (308 725) (308 725)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.           1 206 375 1 206 375
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
2 603 2 603
Aktywa segmentu 24 740 104 36 084 994 42 526 861 930 802 - 104 282 761 104 282 761
Zobowiązania segmentu 20 307 650 35 443 564 37 577 996 697 113 - 94 026 323 94 026 323
Pozostałe pozycje segmentu          
 
Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne (103 014) (10 192) (115 323) (181) - (228 710)  
Pozostałe pozycje bezgotówkowe* 2 704 17 333 5 560 - - 25 597  
w tym: koszty bezgotówkowe (369) (1 388 593) 730 - - (1 388 232)
przychody bezgotówkowe 3 073 1 405 926 4 830 - - 1 413 829
prev next

* Pozostałe pozycje bezgotówkowe obejmują przychody i koszty z tytułu wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozycji wymiany, jak również zmianę stanu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych

   

 

Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy mBanku S .A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku (w tys. zł) Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość detaliczna (w tym private banking) Pozostałe Wyłączenia Razem Grupa Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej/ rachunku zysków i strat
Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna
Wynik z tytułu odsetek 727 168 133 281 1 432 121 (13 722) 749 2 279 597 2 279 597
- sprzedaż klientom zewnętrznym 594 238 854 850 831 207 (698) - 2 279 597  
- sprzedaż innym segmentom 132 930 (721 569) 600 914 (13 024) 749 -  
Wynik z tytułu opłat i prowizji 309 460 37 451 426 328 (2 739) 16 046 786 546 786 546
- sprzedaż klientom zewnętrznym 287 611 54 782 446 892 (2 739) - 786 546  
- sprzedaż innym segmentom 21 849 (17 331) (20 564) - 16 046 -  
Przychody z tytułu dywidend 11 045 223 62 2 572 - 13 902 13 902
Wynik na działalności handlowej 184 315 37 958 134 785 (516) - 356 542 356 542
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (974) 33 557 2 008 10 375 - 44 966 44 966
Pozostałe przychody operacyjne 78 543 4 721 117 182 119 667 (44 392) 275 721 275 721
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (166 661) (15 383) (262 584) (7) - (444 635) (444 635)
Ogólne koszty administracyjne (510 327) (125 380) (820 397) (37 207) 27 597 (1 465 714) (1 465 714)
Amortyzacja (79 350) (11 550) (101 627) (3 090) - (195 617) (195 617)
Pozostałe koszty operacyjne (40 492) (1 240) (68 463) (76 305) - (186 500) (186 500)
Wynik segmentu (brutto) 512 727 93 638 859 415 (972) - 1 464 808 1 464 808
Podatek dochodowy           (266 906) (266 906)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.           1 197 321 1 197 321
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
581 581
Aktywa segmentu 25 136 704 34 087 188 42 086 323 834 768 - 102 144 983 102 144 983
Zobowiązania segmentu 20 660 447 33 081 039 37 810 589 973 987 - 92 526 062 92 526 062
Pozostałe pozycje segmentu          
 
Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne (112 233) (24 152) (86 477) (1 834) - (224 696)  
Pozostałe pozycje bezgotówkowe* 6 137 53 372 5 934 133 - 65 576  
w tym: koszty bezgotówkowe (877) (2 243 438) - - - (2 244 315)
przychody bezgotówkowe 7 014 2 296 810 5 934 133 - 2 309 891
prev next

* Pozostałe pozycje bezgotówkowe obejmują przychody i koszty z tytułu wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozycji wymiany, jak również zmianę stanu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych

   

 

Sprawozdawczość według segmentów geograficznych Grupy mBanku S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2013 2012
Polska Zagranica Razem Polska Zagranica Razem
Wynik z tytułu odsetek 2 124 260 101 551 2 225 811 2 186 394 93 203 2 279 597
Wynik z tytułu opłat i prowizji 811 613 23 125 834 738 766 984 19 562 786 546
Przychody z tytułu dywidend 26 856 - 26 856 13 902 - 13 902
Wynik na działalności handlowej 337 150 5 828 342 978 352 828 3 714 356 542
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 78 578 - 78 578 44 966 - 44 966
Pozostałe przychody operacyjne 370 182 4 639 374 821 270 590 5 131 275 721
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (467 468) (10 310) (477 778) (430 487) (14 148) (444 635)
Ogólne koszty administracyjne (1 395 426) (94 727) (1 490 153) (1 387 584) (78 130) (1 465 714)
Amortyzacja (183 337) (4 553) (187 890) (190 779) (4 838) (195 617)
Pozostałe koszty operacyjne (202 490) (7 768) (210 258) (177 385) (9 115) (186 500)
Wynik segmentu (brutto) 1 499 918 17 785 1 517 703 1 449 429 15 379 1 464 808
Podatek dochodowy

(308 725)

(266 906)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.

1 206 375

1 197 321
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące

2 603

581
Aktywa segmentu, w tym: 101 649 833 2 632 928 104 282 761 99 933 059 2 211 924 102 144 983
- aktywa trwałe 1 147 730 17 167 1 164 897 1 192 443 17 584 1 210 027
- aktywa z tytułu podatku odroczonego 367 611 3 210 370 821 387 316 3 866 391 182
Zobowiązania segmentu 85 956 950 8 069 373 94 026 323 85 741 819 6 784 243 92 526 062
prev next