Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

42. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące.

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Kasa, operacje z bankiem centralnym (Nota 17) 1 650 467 4 819 203
Należności od banków (Nota 18) 1 646 914 1 953 017
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (Nota 19) 388 259 806 097
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, razem 3 685 640 7 578 317
prev next