Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

24. Wartości niematerialne

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Koszty zakończonych prac rozwojowych 382 490
Wartość firmy 4 728 4 728
Patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 343 802 282 619
- oprogramowanie komputerowe 289 606 228 750
Inne wartości niematerialne 7 067 7 968
Wartości niematerialne w toku wytwarzania 99 366 140 318
Wartości niematerialne, razem 455 345 436 123
prev next

W 2013 roku Grupa wykonała testy na utratę wartości wartości niematerialnych w toku wytworzenia oraz wartości firmy. W wyniku testu nie stwierdzono utraty wartości.

Zmiana stanu wartości niematerialnych

   

 

Zmiana stanu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte patenty, licencje i podobne wartości, w tym: Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne w toku wytwarzania Wartość firmy Wartości niematerialne razem

nabyte oprogramowanie komputerowe
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu: 01.01.2013 r. 23 475 770 652 603 633 26 270 140 318 4 728 965 443
Zwiększenia z tytułu - 138 431 104 071 192 93 318 - 231 941
- zakupu - 23 414 5 710 192 74 892 - 98 498
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 493 247 - - - 493
- przejęcia z wartości niematerialnych w toku wytwarzania - 113 129 96 744 - - - 113 129
- poniesionych kosztów wytworzenia - - - - 12 530 - 12 530
- innych zwiększeń - 1 395 1 370 - 5 896 - 7 291
Zmniejszenia z tytułu (17 938) (32 752) (11 085) (285) (134 270) - (185 245)
- likwidacji (17 938) (28 146) (7 992) (283) - - (46 367)
- przekazania na wartości niematerialne oddane do użytku - - - - (113 129) - (113 129)
- innych zmniejszeń - (4 606) (3 093) (2) (21 141) - (25 749)
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2013 r. 5 537 876 331 696 619 26 177 99 366 4 728 1 012 139
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2013 r. (22 985) (488 026) (374 876) (18 302) - - (529 313)
Amortyzacja za okres z tytułu 17 830 (44 493) (32 137) (808) - - (27 471)
- odpisów (108) (76 497) (42 972) (1 091) - - (77 696)
- likwidacji 17 938 28 138 7 984 283 - - 46 359
- innych zmniejszeń - 3 866 2 851 - - - 3 866
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2013 r. (5 155) (532 519) (407 013) (19 110) - - (556 784)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2013 r. - (7) (7) - - - (7)
- zwiększenie - (10) - - - - (10)
- zmniejszenie - 7 7 - - - 7
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2013 r. - (10) - - - - (10)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2013 r. 382 343 802 289 606 7 067 99 366 4 728 455 345
prev next
   

 

Zmiana stanu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte patenty, licencje i podobne wartości, w tym: Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne w toku wytwarzania Wartość firmy Wartości niematerialne razem

nabyte oprogramowanie komputerowe
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu: 01.01.2012 r. 27 965 812 184 643 482 26 467 108 136 4 728 979 480
Zwiększenia z tytułu - 51 346 37 641 69 86 855 - 138 270
- zakupu - 15 320 4 744 69 67 586 - 82 975
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 214 21 - - - 214
- przejęcia z wartości niematerialnych w toku wytwarzania - 35 780 32 848 - - - 35 780
- poniesionych kosztów wytworzenia - - - - 12 923 - 12 923
- innych zwiększeń - 32 28 - 6 346 - 6 378
Zmniejszenia z tytułu (4 490) (92 878) (77 490) (266) (54 673) - (152 307)
- likwidacji (4 490) (91 774) (76 686) - (62) - (96 326)
- przekazania na wartości niematerialne oddane do użytku - - - - (35 780) - (35 780)
- innych zmniejszeń - (1 104) (804) (266) (18 831) - (20 201)
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2012 r. 23 475 770 652 603 633 26 270 140 318 4 728 965 443
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2012 r. (27 176) (498 252) (396 405) (17 236) - - (542 664)
Amortyzacja za okres z tytułu 4 191 10 226 21 529 (1 066) - - 13 351
- odpisów (282) (82 203) (55 627) (1 024) - - (83 509)
- innych zwiększeń - - - (85) - - (85)
- likwidacji 4 473 91 733 76 686 - - - 96 206
- innych zmniejszeń - 696 470 43 - - 739
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2012 r. (22 985) (488 026) (374 876) (18 302) - - (529 313)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2012 r. - (7) (7) - (40) - (47)
- zwiększenie (17) - - - - - (17)
- zmniejszenie 17 - - - 40 - 57
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2012 r. - (7) (7) - - - (7)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2012 r. 490 282 619 228 750 7 968 140 318 4 728 436 123
prev next