Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

47. Współczynnik wypłacalności / adekwatność kapitałowa

Jednym z głównych zadań zarządzania bilansem bankowym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitału. W ramach polityki zarządzania kapitałem Grupy mBanku, mBank tworzy ramy i wytyczne dla jak najbardziej efektywnego planowania i wykorzystania bazy kapitałowej, które:

 • są zgodne z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • zabezpieczają kontynuację realizacji celów finansowych zapewniających odpowiedni poziom zwrotu dla akcjonariuszy,
 • zapewniają utrzymanie silnej bazy kapitałowej będącej podstawą wsparcia dla rozwoju biznesu.

Polityka zarządzania kapitałem w Grupie mBanku opiera się o dwa podstawowe filary:

 1. utrzymanie optymalnego poziomu i struktury funduszy własnych, przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków (zatrzymanie zysku netto, pożyczka podporządkowana, emisja akcji, itd.);
 2. efektywne wykorzystanie istniejącego kapitału, między innymi poprzez zastosowanie systemu mierników efektywności wykorzystania kapitału, ograniczenie działalności nie przynoszącej oczekiwanej stopy zwrotu oraz rozwój produktów o niższej absorpcji kapitału.

Efektywne wykorzystanie kapitału jest integralną częścią polityki zarządzania kapitałem zorientowanej na osiągnięcie optymalnej stopy zwrotu z kapitału i dzięki temu stworzenia stabilnych podstaw zasilania bazy kapitałowej w przyszłych okresach. Pozwala to na utrzymanie skonsolidowanego współczynnika wypłacalności (wyliczanego jako iloraz funduszy własnych i całkowitego wymogu kapitałowego przemnożonego przez 12,5) na poziomie co najmniej wymaganym przez instytucję nadzorującą (Komisja Nadzoru Finansowego – KNF).

Kapitałowe cele strategiczne Grupy mBanku zorientowane są na utrzymanie skonsolidowanego współczynnika wypłacalności na poziomie powyżej 15%, a skonsolidowanego współczynnika wypłacalności Tier 1 powyżej 12%.

Współczynnik wypłacalności /adekwatność kapitałowa

Kalkulacja skonsolidowanego współczynnika wypłacalności, skonsolidowanych funduszy własnych oraz skonsolidowanego całkowitego wymogu kapitałowego Grupy mBanku odbywa się w oparciu o następujące przepisy:

 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) z późniejszymi zmianami,
 • Uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. KNF z 2011 r. Nr 13 poz. 49),
 • Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. (Dz. Urz. KNF z 2010 r. Nr 2 poz. 11) z późniejszymi zmianami,
 • Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. (Dz. Urz. KNF z 2011 r. Nr 11 poz. 42),
 • Uchwała nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. KNF z 2011 r. Nr 9 poz. 34) z późniejszymi zmianami,
 • Uchwała nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. KNF z 2008 r. Nr 8 poz. 38) z późniejszymi zmianami,
 • Uchwała nr 387/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. KNF z 2008 r. Nr 8 poz. 41).

Na fundusze własne składają się:

 • fundusze podstawowe obejmujące:
  • fundusze zasadnicze (wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych),
  • pozycje dodatkowe funduszy podstawowych (fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, niepodzielony zysk z lat ubiegłych, zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów oraz inne pozycje określone przez KNF),
  • pozycje pomniejszające fundusze podstawowe (akcje własne wycenione według wartości bilansowej pomniejszone o odpisy spowodowane utratą ich wartości, wartości niematerialne wycenione według wartości bilansowej, strata z lat ubiegłych, strata w trakcie zatwierdzania, strata netto bieżącego okresu oraz inne pomniejszenia funduszy podstawowych określone przez KNF),
 • fundusze uzupełniające obejmujące:
  • pozycje bilansowe zaliczane do funduszy uzupełniających za zgodą KNF (w tym zobowiązania podporządkowane, zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze),
  • pozycje dodatkowe funduszy uzupełniających określone przez KNF,
  • pozycje określone przez KNF w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem,
  • pomniejszenia funduszy uzupełniających określone przez KNF.

Całkowity wymóg kapitałowy obejmuje, przy założeniu znaczącej skali działalności handlowej, wymogi kapitałowe:

 • z tytułu ryzyka kredytowego,
 • z tytułu ryzyka rynkowego: obejmujący łączny wymóg z tytułu ryzyka walutowego, ryzyka cen towarów, ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych i ryzyka ogólnego stóp procentowych,
 • z tytułu ryzyka rozliczenia, dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta,
 • z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań,
 • z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej,
 • z tytułu ryzyka operacyjnego.

Począwszy od 31 grudnia 2012, w kalkulacji skonsolidowanego współczynnika wypłacalności Grupy mBanku, całkowity skonsolidowany wymóg kapitałowy wyznaczany jest z uwzględnieniem wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego przy zastosowaniu metody A-IRB zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały Nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 roku (z późniejszymi zmianami) i utrzymywany jest na poziomie uwzględniającym 80% wartości całkowitego wymogu kapitałowego wyznaczanego z uwzględnieniem wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego obliczonego przy zastosowaniu metody standardowej, zgodnie z §14 Uchwały nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. (z późniejszymi zmianami). Ponadto w kalkulacji całkowitego skonsolidowanego wymogu kapitałowego uwzględnia się wymóg kapitałowy tytułu ryzyka kredytowego mBanku Hipotecznego wyznaczony z zastosowaniemmetody IRB slotting approach. Jednocześnie skonsolidowane fundusze własne kalkulowane są z zastosowaniem pomniejszenia wynikającego z metody A-IRB.

Całkowity wymóg kapitałowy Grupy mBanku na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 4 705 786 tys. zł, w tym wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego stanowił 4 096 609 tys. zł.

Skonsolidowany współczynnik wypłacalności Grupy mBanku na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 19,38%. Jednocześnie skonsolidowany współczynnik wypłacalności Tier 1 Grupy mBanku wyniósł 14,21%.

Dane dotyczące współczynnika wypłacalności dla okresów porównawczych nie podlegały przekształceniu. W ocenie Banku współczynnik wypłacalności jest miarą regulacyjną, a nie księgową i nie powinien podlegać retrospektywnemu przekształceniu. Niezależnie od tego, ewentualne retrospektywne przekształcenie wyliczenia współczynników wypłacalności nie wpłynęłoby istotnie na ich poziom.

Kapitał wewnętrzny

Grupa mBanku dostosowuje wielkość funduszy własnych do poziomu i rodzaju ryzyka, na jaki jest narażony oraz do charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności. W tym celu w Grupie mBanku opracowano i wdrożono proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, tzw. proces ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), który służy utrzymaniu funduszy własnych na poziomie adekwatnym do profilu i poziomu ryzyka działalności Grupy mBanku.

Kapitał wewnętrzny to szacowana wartość kapitału niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w działalności Grupy mBanku. Kapitał wewnętrzny jest sumą kapitału ekonomicznego na pokrycie rodzajów ryzyka uwzględnianych w procesie kalkulacji kapitału ekonomicznego oraz kapitału niezbędnego na pokrycie pozostałych rodzajów ryzyka (w tym trudno mierzalnych rodzajów ryzyka).

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego w Grupie mBanku przebiega w sposób ciągły i składa się z sześciu etapów realizowanych przez jednostki organizacyjne mBanku i spółki Grupy mBanku. Elementami procesu są:

 • inwentaryzacja ryzyka w działalności Grupy mBanku,
 • kalkulacja kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka,
 • agregacja kapitału,
 • testy warunków skrajnych,
 • planowanie i alokacja kapitału ekonomicznego na linie biznesowe i spółki Grupy mBanku,
 • monitorowanie polegające na stałej identyfikacji ryzyka występującego w działalności Grupy mBanku i analizie poziomu kapitału na pokrycie ryzyka.

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą mBanku. Całość procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej Grupy mBanku podlega corocznym przeglądom. Za proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego Grupy mBanku odpowiedzialny jest Zarząd mBanku.

W związku z tym, że suma wymogów kapitałowych Grupy mBanku wyznaczonych zgodnie z Uchwałą Nr 76/2010 (z późniejszymi zmianami) jak również kapitał wewnętrzny oszacowany dla Grupy mBanku na podstawie Uchwały nr 258/2011 są niższe niż wartość funduszy własnych Grupy mBanku, na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa mBanku utrzymywała fundusze własne na poziomie zgodnym z wymaganiami Prawa bankowego.

   

 

Adekwatność kapitałowa 31.12.2013 31.12.2012
Fundusze własne:

- Kapitał akcyjny 168 696 168 556
- Kapitał zapasowy 7 461 954 6 686 581
- Kapitał rezerwowy 1 074 250 1 143 342
- Niezrealizowane zyski i straty na instrumentach finansowych
dostępnych do sprzedaży oraz różnice kursowe z przeliczenia
284 110 452 465
- Zysk bieżącego okresu 268 403 650 589
- Korekta funduszy o akcje i udziały w jednostkach finansowych (32 566) (30 818)
- Korekta funduszy o dodatkowe powiększenia 27 096 24 491
- Korekta funduszy o dodatkowe pomniejszenia (257 897) (311 962)
- Korekta funduszy o wartości niematerialne (455 345) (436 123)
- Zobowiązania podporządkowane 2 860 834 3 217 460
I. Fundusze własne razem 11 399 535 11 564 581
Wymogi kapitałowe:

II. Ryzyko kredytowe, w tym: 4 096 609 4 403 234
- przy zastosowaniu metody standardowej 1 682 678 1 495 241
- przy zastosowaniu metody AIRB 2 413 931 2 907 993
III. Ryzyko walutowe - -
IV. Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych 3 794 2 085
V. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych 18 258 15 154
VI. Ryzyko ogólne stóp procentowych 46 459 26 409
VII. Ryzyko rozliczenia, dostawy oraz ryzyko kredytowe kontrahenta 40 516 38 623
VIII. Ryzyko cen towarów - -
IX. Ryzyko operacyjne 484 421 452 866
X. Inne przejściowe wymogi kapitałowe 15 729 -
XI. Całkowity wymóg kapitałowy 4 705 786 4 938 371
XII. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 58 822 325 61 729 638
XIII. Współczynnik wypłacalności (%) 19,38% 18,73%
XIV. Kapitał wewnętrzny 4 111 126 4 079 786
prev next