Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

6. Wynik z tytułu odsetek

   

 


Rok kończący się 31 grudnia
2013 2012
Przychody z tytułu odsetek    
Kredyty i pożyczki z uwzględnieniem odwrócenia dyskonta dotyczącego odpisu z tytułu utraty wartości 2 841 195 3 266 564
Inwestycyjne papiery wartościowe 884 205 870 692
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 78 807 127 562
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 43 693 70 854
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej 88 583 172 733
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń 181 -
Pozostałe 13 307 14 712
Przychody z tytułu odsetek, razem 3 949 971 4 523 117
Koszty odsetek  
Z tytułu rozliczeń z bankami (256 936) (353 037)
Z tytułu rozliczeń z klientami (1 133 931) (1 611 479)
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (191 965) (182 356)
Inne pożyczki (64 101) (62 941)
Koszty odsetkowe na instrumentach pochodnych zawartych w ramach rachunkowości zabezpieczeń - (945)
Pozostałe (77 227) (32 762)
Koszty odsetek, razem (1 724 160) (2 243 520)
prev next

Przychody z tytułu odsetek związane z aktywami finansowymi, które utraciły wartość, wyniosły 178 515 tys. zł (za okres zakończony 31 grudnia 2012 r.: 195 224 tys. zł).

Wynik z tytułu odsetek w podziale na poszczególne sektory przedstawia się następująco:

   

 


Rok kończący się 31 grudnia
2013 2012
Przychody z tytułu odsetek    
Od sektora bankowego 444 185 568 469
Od pozostałych podmiotów, w tym: 3 505 786 3 954 648
- od klientów korporacyjnych 1 207 644 1 514 013
- od klientów indywidualnych 1 524 418 1 581 689
- od sektora budżetowego 773 724 858 946
Przychody z tytułu odsetek, razem 3 949 971 4 523 117
Koszty odsetek  
Od sektora bankowego (296 768) (377 491)
Od pozostałych podmiotów, w tym: (1 275 478) (1 643 724)
- od klientów korporacyjnych (516 520) (799 067)
- od klientów indywidualnych (673 439) (808 036)
- od sektora budżetowego (85 519) (36 621)
Z tytułu emisji własnych (151 914) (222 305)
Koszty odsetek, razem (1 724 160) (2 243 520)
prev next