Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

7. Wynik z tytułu opłat i prowizji

   

 


Rok kończący się 31 grudnia
2013 2012
Przychody z tytułu opłat i prowizji    
Prowizje za obsługę kart płatniczych 413 729 393 837
Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 227 600 216 304
Prowizje z działalności ubezpieczeniowej 106 637 122 280
Prowizje za prowadzenie rachunków 154 980 127 574
Prowizje za realizację przelewów 88 239 87 793
Opłaty z tytułu działalności maklerskiej 91 607 76 654
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych 77 413 62 524
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych 37 864 36 879
Prowizje z działalności powierniczej 19 393 17 469
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem oraz pozostałe opłaty
związane z zarządzaniem
14 402 9 677
Pozostałe 71 970 65 888
Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem 1 303 834 1 216 879
Koszty z tytułu opłat i prowizji  
Koszty obsługi i ubezpieczenia kart płatniczych (217 668) (182 739)
Koszty prowizji płacone na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów Banku (59 035) (65 142)
Uiszczone opłaty maklerskie (26 191) (23 966)
Koszty prowizji działalności ubezpieczeniowej (3 628) (10 471)
Uiszczone pozostałe opłaty (162 574) (148 015)
Koszty z tytułu opłat i prowizji, razem (469 096) (430 333)
prev next

   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Prowizje z tytułu działalności ubezpieczeniowej, w tym:    
- Przychody z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego 87 556 101 919
- Przychody z tytułu administracji polis 19 081 20 361
Prowizje z działalności ubezpieczeniowej razem 106 637 122 280
prev next