Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

37. Zarejestrowany kapitał akcyjny

Łączna liczba akcji zwykłych na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 42 174 013 sztuk (31 grudnia 2012 r.: 42 138 976 sztuk) o wartości nominalnej 4 zł na akcję (31 grudnia 2012 r.: 4 zł każda). Wszystkie wyemitowane akcje są w pełni opłacone.

   

Zarejestrowany kapitał akcyjny (struktura) na dzień 31 grudnia 2013 roku

Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Rok rejestracji
zwykłe na okaziciela* - - 9 982 000 39 928 000 w całości opłacone gotówką 1986
imienne zwykłe* - - 18 000 72 000 w całości opłacone gotówką 1986
zwykłe na okaziciela - - 2 500 000 10 000 000 w całości opłacone gotówką 1994
zwykłe na okaziciela - - 2 000 000 8 000 000 w całości opłacone gotówką 1995
zwykłe na okaziciela - - 4 500 000 18 000 000 w całości opłacone gotówką 1997
zwykłe na okaziciela - - 3 800 000 15 200 000 w całości opłacone gotówką 1998
zwykłe na okaziciela - - 170 500 682 000 w całości opłacone gotówką 2000
zwykłe na okaziciela - - 5 742 625 22 970 500 w całości opłacone gotówką 2004
zwykłe na okaziciela - - 270 847 1 083 388 w całości opłacone gotówką 2005
zwykłe na okaziciela - - 532 063 2 128 252 w całości opłacone gotówką 2006
zwykłe na okaziciela - - 144 633 578 532 w całości opłacone gotówką 2007
zwykłe na okaziciela - - 30 214 120 856 w całości opłacone gotówką 2008
zwykłe na okaziciela - - 12 395 792 49 583 168 w całości opłacone gotówką 2010
zwykłe na okaziciela - - 16 072 64 288 w całości opłacone gotówką 2011
zwykłe na okaziciela - - 36 230 144 920 w całości opłacone gotówką 2012
zwykłe na okaziciela - - 35 037 140 148 w całości opłacone gotówką 2013
Liczba akcji, razem     42 174 013      
Zarejestrowany kapitał akcyjny, razem       168 696 052    
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)   4        
prev next

*Stan akcji na dzień bilansowy

Akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% kapitału zakładowego i ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jest Commerzbank AG, który na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadał 69,60% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu mBanku S.A.

Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym mBankowi w dniu 8 lipca 2011 roku, Bank poinformował raportem bieżącym 46/2011, iż ING Powszechny Fundusz Emerytalny (Fundusz) stał się posiadaczem akcji mBanku stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2 085 431 akcji mBanku, które uprawniały do wykonywania 2 085 431 głosów na walnym zgromadzeniu mBanku i które stanowiły 4,96% kapitału zakładowego Banku i uprawniały do wykonywania 2 085 431 głosów na walnym zgromadzeniu mBanku, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów.

W dniu 8 lipca 2011 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 2 290 882 akcji mBanku, co stanowi 5,44% kapitału zakładowego mBanku i uprawnia do wykonywania 2 290 882 głosów na walnym zgromadzeniu mBanku, co stanowiło 5,44% ogólnej liczby głosów.

W dniu 2 sierpnia 2013 roku mBank otrzymał od AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu mBanku. Przed nabyciem akcji Aviva OFE posiadał 2 070 319 sztuk akcji mBanku, stanowiących 4,91% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) mBanku i uprawniających do 2 070 319 głosów na walnym zgromadzeniu mBanku, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów.

Po nabyciu akcji, na dzień 31 lipca 2013 roku, Aviva OFE posiadał 2 140 284 sztuk akcji mBanku, stanowiących 5,08% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) mBanku i uprawniających do 2 140 284 głosów na walnym zgromadzeniu mBanku, co stanowiło 5,08% ogólnej liczby głosów.

W 2013 roku Krajowy depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) dokonał rejestracji 35 037 akcji mBanku wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji mBanku osobom biorącym udział w programach motywacyjnych. W wyniku rejestracji akcji Banku kapitał zakładowy mBanku wzrósł w 2013 roku o kwotę 140 148 zł.