Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

48. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego w Grupie nie wystąpiły istotne zdarzenia.