Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

30. Zobowiązania podporządkowane

   

 

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE Wartość nominalna Waluta Warunki oprocentowania (%) Efektywne oprocentowanie
(%)
Termin wymagalności/ wykupu Stan zobowiązania (tys. zł)
Stan na 31 grudnia 2013 r.  
- Commerzbank AG 400 000 CHF 3M LIBOR + 1,2%* 1,22 08.03.2017 1 366 332
- Commerzbank AG 80 000 CHF 3M LIBOR + 1,4%** 1,42 nieokreślony 1) 273 591
- Commerzbank AG 120 000 CHF 3M LIBOR + 2,0%*** 2,02 18.12.2017 412 355
- Commerzbank AG 170 000 CHF 3M LIBOR + 2,2%**** 2,22 nieokreślony 1) 584 340
- Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 4,0% 4,02 nieokreślony 1) 313 929
- Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 2,5% 2,52 24.06.2018 310 331
- Inwestorzy nie związani z
Grupą mBanku
500 000 PLN 6M WIBOR + 2,25% 4,95 20.12.2023 501 879
    3 762 757
prev next
   

 

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE Wartość nominalna Waluta Warunki oprocentowania (%) Efektywne oprocentowanie
(%)
Termin wymagalności/ wykupu Stan zobowiązania (tys. zł)
Stan na 31 grudnia 2012 r.  
- Commerzbank AG 400 000 CHF 3M LIBOR + 1,2%* 1,21 08.03.2017 1 355 725
- Commerzbank AG 80 000 CHF 3M LIBOR + 1,4%** 1,42 nieokreślony 1) 271 072
- Commerzbank AG 120 000 CHF 3M LIBOR + 2,0%*** 2,02 18.12.2017 406 674
- Commerzbank AG 170 000 CHF 3M LIBOR + 2,2%**** 2,24 nieokreślony 1) 578 765
- Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 4,0% 4,01 nieokreślony 1) 305 084
- Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 2,5% 2,51 24.06.2018 304 975
    3 222 295
prev next

 

* marża w wysokości 0,7% obowiązywała dla pierwszych pięciu lat. Od czerwca 2012 roku obowiązuje marża w wysokości 1,2%.

** marża w wysokości 1,4% obowiązuje do grudnia 2016 roku. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 3,4%.

***marża w wysokości 2,0% obowiązuje od grudnia 2012 roku.

**** marża w wysokości 2,2% obowiązuje do stycznia 2018 roku. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 4,2%.

1) Obligacje stają się wymagalne z inicjatywy Banku nie wcześniej niż po dwóch latach od daty emisji albo z inicjatywy Commerzbanku, nie wcześniej niż po pięciu latach od daty emisji, po uzyskaniu zgody KNF.

Efektywne oprocentowanie podane w tabelach powyżej oznacza oprocentowanie na dzień rozpoczęcia ostatniego okresu odsetkowego.

W 2013 roku i w 2012 roku Grupa nie odnotowała żadnych opóźnień w płatnościach rat odsetkowych ani nie naruszyła żadnych innych postanowień umownych wynikających ze swoich zobowiązań podporządkowanych.

Zobowiązania podporządkowane obejmują wartość emisji obligacji podporządkowanych o nieokreślonym terminie wymagalności. W kalkulacji współczynnika wypłacalności środki pozyskane z tych emisji zostały uwzględnione w funduszach własnych Banku. Bank uzyskał zgody KNF na zaliczenie kwot pochodzących z emisji do kapitału uzupełniającego.

W odniesieniu do emisji obligacji z dnia 3 grudnia 2013 roku Bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaliczenie do funduszy uzupełniających Grupy, zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit b) ustawy Prawo bankowe, zobowiązania finansowego w kwocie 500 000 tys. zł pozyskanego przez Grupę z tytułu wyżej wymienionej emisji obligacji podporządkowanych i uzyskała taką zgodę w dniu 14 lutego 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku obligacje te nie były uwzględniane w funduszach własnych Grupy.

Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Stan na początek okresu 3 222 295 3 456 200
Zwiększenia (emisja obligacji) 500 000 -
Różnice kursowe (4 940) (234 547)
Inne zmiany 45 402 642
Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu 3 762 757 3 222 295
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 50 237 4 835
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 3 712 520 3 217 460
prev next