Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

35. Zobowiązania pozabilansowe

Zobowiązania pozabilansowe Grupy obejmują:

  • Zobowiązania do udzielenia kredytu

    Kwoty oraz odpowiadające im terminy, w których Grupa zobowiązana będzie do zrealizowania pozabilansowych zobowiązań finansowych poprzez udzielenie kredytów lub innych świadczeń pieniężnych, zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

  • Gwarancje i inne produkty finansowe

    Gwarancje zostały przedstawione w poniższej tabeli na podstawie najwcześniejszej umownej daty zapadalności.

  • Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

    W przypadkach gdy spółka z Grupy jest leasingobiorcą, minimalne przyszłe płatności z tytułu leasingu w ramach nieodwołalnych umów leasingu operacyjnego przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane przez Grupę oraz wartość nominalną otwartych transakcji pochodnych Grupy na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku.

   

 

31.12.2013 Do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
1.Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 18 561 294 3 687 624 879 947 23 128 865
Zobowiązania udzielone 18 006 558 2 998 959 724 349 21 729 866
1. Zobowiązania finansowe: 15 836 732 2 163 996 531 559 18 532 287
a) Zobowiązania do udzielenia kredytu 15 813 281 2 073 508 521 133 18 407 922
b) Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 23 451 90 488 10 426 124 365
2. Gwarancje i inne produkty finansowe: 2 160 567 834 890 192 790 3 188 247
a) Akcepty bankowe 2 765 - 209 2 974
b) Gwarancje i akredytywy stand by 2 035 596 828 110 192 581 3 056 287
c) Gwarancje przejęcia emisji 35 000 - - 35 000
d) Akredytywy dokumentowe i handlowe 87 206 6 780 - 93 986
3. Pozostałe zobowiązania 9 259 73 - 9 332
Zobowiązania otrzymane: 554 736 688 665 155 598 1 398 999
a) Otrzymane zobowiazania finansowe 3 375 207 360 - 210 735
b) Otrzymane zobowiązania gwarancyjne 551 361 481 305 155 598 1 188 264
2.Pochodne instrumenty finansowe 328 340 664 253 718 640 20 620 014 602 679 318
1. Instrumenty pochodne na stopę procentową 293 192 365 245 105 506 20 568 945 558 866 816
2. Walutowe instrumenty pochodne 33 809 749 8 517 321 12 190 42 339 260
3. Instrumenty pochodne na ryzyko rynkowe 1 338 550 95 813 38 879 1 473 242
Pozycje pozabilansowe razem 346 901 958 257 406 264 21 499 961 625 808 183
prev next

   

 

31.12.2012 Do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
1.Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 14 610 884 2 793 820 910 228 18 314 932
Zobowiązania udzielone 14 240 946 2 563 714 733 032 17 537 692
1. Zobowiązania finansowe: 12 221 699 1 905 513 457 972 14 585 184
a) Zobowiązania do udzielenia kredytu 12 199 735 1 814 505 427 098 14 441 338
b) Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 21 964 91 008 30 874 143 846
2. Gwarancje i inne produkty finansowe: 1 616 789 658 025 275 060 2 549 874
a) Akcepty bankowe 4 441 - - 4 441
b) Gwarancje i akredytywy stand by 1 544 982 658 025 275 060 2 478 067
d) Akredytywy dokumentowe i handlowe 67 366 - - 67 366
3. Pozostałe zobowiązania 402 458 176 - 402 634
Zobowiązania otrzymane: 369 938 230 106 177 196 777 240
b) Otrzymane zobowiązania gwarancyjne 369 938 230 106 177 196 777 240
2.Pochodne instrumenty finansowe 424 132 076 204 385 583 15 300 549 643 818 208
1. Instrumenty pochodne na stopę procentową 386 524 210 202 484 562 14 998 964 604 007 736
2. Walutowe instrumenty pochodne 37 079 839 1 825 041 18 385 38 923 265
3. Instrumenty pochodne na ryzyko rynkowe 528 027 75 980 283 200 887 207
Pozycje pozabilansowe razem 438 742 960 207 179 403 16 210 777 662 133 140
prev next

Wykazane powyżej zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego dotyczą w całości leasingu budynków.

Najważniejszą umową leasingu operacyjnego jest zawarta przez Bank umowa leasingu głównej siedziby Banku. Zgodnie z umową okres leasingu trwa do 30 czerwca 2019 roku. Umowa została zawarta na oznaczony okres czasu i co do zasady nie podlega przedterminowemu rozwiązaniu. Umowa przewiduje opcję kupna przedmiotu umowy na pisemny wniosek leasingobiorcy złożony leasingodawcy na co najmniej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą zakończenia umowy leasingu, a także prawo pierwokupu na warunkach zawartych w umowie. Na mocy umowy Bank zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu leasingu w odpowiednim stanie.

Wartości nominalne instrumentów pochodnych zaprezentowane są w Nocie 20.

Największy wpływ na wielkość zobowiązań finansowych udzielonych, poza zobowiązaniami udzielonymi przez Bank, miały zobowiązania udzielone przez mFaktoring i mBank Hipoteczny w wysokości odpowiednio 1 125 242 tys. zł i 979 471 tys. zł na dzień 31 grudnia 2013 roku.