Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

27. Zobowiązania wobec innych banków

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Środki na rachunkach bieżących 1 458 250 1 146 772
Depozyty terminowe 475 510 113 426
Kredyty i pożyczki otrzymane 14 692 269 18 333 571
Transakcje repo / sell buy back 2 391 742 1 295 964
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 166 958 197 400
Zobowiązania w drodze 2 915 1 269
Pozostałe 36 538 22 537
Zobowiązania wobec innych banków, razem 19 224 182 21 110 939
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 8 432 484 7 031 127
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 10 791 698 14 079 812
prev next

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość depozytów innych banków o stałym oprocentowaniu wyniosła 475 510 tys. zł (31 grudnia 2012 rok - 113 426 tys. zł i). W obu okresach brak depozytów o zmiennym oprocentowaniu.

Na dzień 31 grudnia 2013 i na dzień 31 grudnia 2012 roku kredyty i pożyczki otrzymane od banków były oprocentowane zmienną stopą procentową.

Średnie oprocentowanie depozytów i kredytów otrzymanych od banków w 2013 roku wynosiło 1,31% (31 grudnia 2012 r. - 1,42%).

mBank nie dostarczył zabezpieczeń kredytów innym bankom. Grupa nie zarejestrowała żadnych naruszeń warunków umownych związanych ze zobowiązaniami z tytułu pożyczek zaciągniętych.