Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

28. Zobowiązania wobec klientów

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Klienci indywidualni: 34 203 119 33 233 757
Środki na rachunkach bieżących 24 260 502 21 059 319
Depozyty terminowe 9 889 000 12 121 656
Inne zobowiązania (z tytułu) 53 617 52 782
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 24 566 32 763
- pozostałe 29 051 20 019
Klienci korporacyjni: 26 752 869 24 248 650
Środki na rachunkach bieżących 12 849 839 11 731 164
Depozyty terminowe 3 601 383 8 336 226
Kredyty i pożyczki otrzymane 2 100 331 1 696 404
Transakcje repo 4 629 955 1 883 368
Inne zobowiązania (z tytułu) 3 571 361 601 488
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 3 266 163 408 776
- pozostałe 305 198 192 712
Klienci sektora budżetowego: 717 539 501 193
Środki na rachunkach bieżących 579 319 387 383
Depozyty terminowe 129 981 110 765
Inne zobowiązania (z tytułu) 8 239 3 045
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 137 152
- pozostałe 8 102 2 893
Zobowiązania wobec klientów, razem 61 673 527 57 983 600
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 57 590 020 55 788 507
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 4 083 507 2 195 093
prev next

Na dzień 31 grudnia 2013 roku większość depozytów przyjętych od klientów indywidualnych i korporacyjnych stanowiły depozyty na stałą stopę procentową. Średnie oprocentowanie zobowiązań wobec klientów (z wyłączeniem transakcji repo) wynosiło 2,02% (31 grudnia 2012 r. - 3,11%).

Na dzień 31 grudnia 2013 kwota kredytów i pożyczek otrzymanych obejmuje kredyt otrzymany z EBI w kwocie 2 100 331 tys. zł (31 grudnia 2012 r.: 1 696 404 tys. zł). Zabezpieczeniem kredytu są obligacje rządowe, które są wykazywane w Nocie 23 i w Nocie 36.