Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

29. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

   

Stan na 31 grudnia 2013 r.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Umowne warunki oprocentowania Gwarancje / zabezpieczenia Termin wykupu Stan zobowiązania
Emisje krótkoterminowe 498 200


502 188
Obligacje (PLN) 50 000 3,78% niezabezpieczone 07-01-2014 50 445
Obligacje (PLN) 30 000 3,73% niezabezpieczone 15-01-2014 30 238
Obligacje (PLN) 20 000 3,31% niezabezpieczone 06-02-2014 19 867
Obligacje (PLN) 30 000 3,30% niezabezpieczone 21-02-2014 19 933
Obligacje (PLN) 9 900 3,20% niezabezpieczone 28-02-2014 9 849
Obligacje (PLN) 20 000 3,45% niezabezpieczone 12-03-2014 29 858
Obligacje (PLN) 1 600 3,60% niezabezpieczone 17-03-2014 1 576
Obligacje (PLN) 500 3,63% niezabezpieczone 15-04-2014 422
Obligacje (PLN) 15 000 3,58% niezabezpieczone 15-07-2014 15 111
Obligacje (PLN) 30 000 3,60% niezabezpieczone 06-10-2014 30 219
Listy zastawne (PLN) 25 000 4,05% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-04-2014 25 174
Listy zastawne (PLN) 177 000 4,11% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-07-2014 180 028
Listy zastawne (PLN) 89 200 3,94% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-11-2014 89 468
Emisje długoterminowe 4 605 525       4 899 868
Listy zastawne (PLN) 78 611 3,70% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-05-2015 78 875
Listy zastawne (PLN) 100 000 3,59% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 07-07-2015 101 613
Listy zastawne (PLN) 57 150 4,01% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-07-2015 57 992
Listy zastawne (PLN) 100 000 4,07% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-09-2015 100 921
Euroobligacje (EUR) 2 073 600 2,75% gwarancja 12-10-2015 2 080 773
Obligacje (PLN) 450 000 4,22% niezabezpieczone 23-11-2015 451 296
Listy zastawne (PLN) 77 000 3,88% Publiczny rejestr listów zastawnych 30-11-2015 77 155
Listy zastawne (PLN) 145 750 3,85% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2016 146 515
Listy zastawne (PLN) 149 500 4,50% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-09-2016 150 915
Listy zastawne (PLN) 31 000 4,40% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-11-2016 27 972
Listy zastawne (PLN) 172 750 4,00% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2017 173 657
Listy zastawne (PLN) 150 000 3,68% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 16-06-2017 149 537
Listy zastawne (EUR) 10 000 2,24% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 19-10-2017 41 580
Listy zastawne (PLN) 98 900 4,39% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-06-2018 98 524
Euroobligacje (CHF) 675 660 2,50% gwarancja 08-10-2018 676 227
Listy zastawne (EUR) 50 000 1,35% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 22-10-2018 207 085
Euroobligacje (CZK) 75 604 2,32% gwarancja 06-12-2018 75 725
Listy zastawne (PLN) 80 000 3,70% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 21-06-2019 79 973
Listy zastawne (PLN) 30 000 2,75% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-07-2020 123 533
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł)      
5 402 056
prev next
   

Stan na 31 grudnia 2012 r.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Umowne warunki oprocentowania Gwarancje / zabezpieczenia Termin wykupu Stan zobowiązania
Emisje krótkoterminowe 846 800


850 449
Obligacje (PLN) 50 000 6,00% niezabezpieczone 07-01-2013 50 723
Obligacje (PLN) 50 000 5,98% niezabezpieczone 15-01-2013 50 637
Obligacje (PLN) 5 000 5,73% niezabezpieczone 15-01-2013 4 989
Certfikaty depozytowe (PLN) 206 900 5,00% niezabezpieczone 29-01-2013 206 105
Obligacje (PLN) 20 000 5,40% niezabezpieczone 30-01-2013 19 909
Obligacje (PLN) 30 000 5,19% niezabezpieczone 27-02-2013 29 744
Obligacje (PLN) 15 000 5,75% niezabezpieczone 12-03-2013 14 833
Obligacje (PLN) 14 200 5,36% niezabezpieczone 15-03-2013 14 193
Obligacje (PLN) 38 000 5,11% niezabezpieczone 18-03-2013 38 071
Obligacje (PLN) 30 000 5,61% niezabezpieczone 05-04-2013 29 566
Listy zastawne (PLN) 25 000 6,05% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 29-04-2013 25 257
Obligacje (PLN) 25 000 5,70% niezabezpieczone 24-05-2013 25 135
Obligacje (PLN) 27 700 5,30% niezabezpieczone 20-06-2013 27 720
Obligacje (PLN) 10 000 5,71% niezabezpieczone 26-08-2013 9 985
Listy zastawne (PLN) 100 000 5,46% Publiczny rejestr listów zastawnych 20-09-2013 101 508
Listy zastawne (PLN) 200 000 5,79% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 21-10-2013 202 074
Emisje długoterminowe 3 988 361       4 041 826
Listy zastawne (PLN) 25 000 6,10% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-04-2014 25 244
Listy zastawne (PLN) 177 000 6,55% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-07-2014 181 702
Listy zastawne (PLN) 89 200 5,79% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-11-2014 89 558
Listy zastawne (PLN) 78 611 5,64% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-05-2015 78 994
Listy zastawne (PLN) 100 000 4,92% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 07-07-2015 102 710
Listy zastawne (PLN) 57 150 6,45% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-07-2015 58 523
Listy zastawne (PLN) 100 000 6,31% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-09-2015 101 460
Euroobligacje (EUR) 2 044 000 2,75% gwarancja 12-10-2015 2 048 132
Obligacje (PLN) 450 000 6,10% niezabezpieczone 23-11-2015 452 943
Listy zastawne (PLN) 77 000 5,73% Publiczny rejestr listów zastawnych 30-11-2015 77 225
Listy zastawne (PLN) 145 750 5,92% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2016 146 964
Listy zastawne (PLN) 200 000 5,20% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 16-06-2016 199 836
Listy zastawne (PLN) 140 500 6,74% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-09-2016 142 558
Listy zastawne (PLN) 25 000 6,20% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-11-2015 24 903
Listy zastawne (PLN) 172 750 6,07% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2017 174 187
Listy zastawne (EUR) 10 000 2,31% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 19-10-2017 40 959
Listy zastawne (PLN) 96 400 5,91% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-06-2018 95 928
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł)      
4 892 275
prev next

Grupa nie zarejestrowała żadnych naruszeń warunków umownych związanych ze zobowiązaniami z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych.

W dniu 25 września 2013 roku spółka BRE Finance France S.A. (BFF), podmiot zależny od Banku (Bank posiada 99,98% akcji spółki), dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 200 000 tys. CHF (równowartość 685 500 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 roku) o terminie wykupu w dniu 8 października 2018 roku. Rozliczenie emisji nastąpiło w dniu 8 października 2013 roku.

Środki pochodzące z emisji zostały złożone w dniu 8 października 2013 roku przez BFF w mBanku w kwocie 198 967 tys. CHF (równowartość 681 959 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 roku) na podstawie umowy zawartej w dniu 25 września 2013 roku, jako kaucja stanowiąca zabezpieczenie udzielonej przez mBank gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu Emisji Euroobligacji.

W dniu 22 listopada 2013 roku spółka BFF dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500 000 tys. CZK (równowartość 77 100 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 22 listopada 2013 roku) o terminie wykupu w dniu 6 grudnia 2018 roku. Rozliczenie emisji nastąpiło w dniu 6 grudnia 2013 roku.

Środki pochodzące z emisji zostały złożone w dniu 6 grudnia 2013 roku przez BFF w mBanku S.A. w kwocie 500 000 tys. CZK na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2013 roku, jako kaucja stanowiąca zabezpieczenie gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu wyemitowanych euroobligacji, wystawionej przez mBank S.A. w kwocie 500 000 tys. CZK.

W dniu 4 października 2012 roku spółka BRE Finance France S.A. dokonała emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500 000 tys. EUR (równowartość 2 046 650 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 roku) o terminie wykupu w dniu 12 października 2015 roku. W dniu 4 października 2012 roku mBank udzielił gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu Emisji Euroobligacji. Gwarancja został udzielona na okres trwania Programu.

Zabezpieczeniem gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji są środki pochodzące z emisji, stanowiące kaucję złożoną w mBanku przez BRE Finance France na podstawie umowy zawartej między mBankiem a Spółką w dniu 4 października 2012 roku. Kwota kaucji wynosi 497 770 tys. EUR (równowartość 2 037 522 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 roku).

Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w dniu 12 października 2015 roku.

   

Zmiana stanu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

  31.12.2013 31.12.2012
Stan na początek okresu 4 892 275 1 735 988
Zwiększenia (emisja) 3 371 571 8 795 542
Zmniejszenia (wykup) (3 141 380) (5 695 002)
Różnice kursowe 25 682 -
Inne zmiany 253 908 55 747
Stan wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu 5 402 056 4 892 275
prev next

Wartość nominalna wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji hipotecznych listów zastawnych według stanu na 31 grudnia 2013 roku wyniosła 2 404 717 tys. zł (31 grudnia 2012 r.: 2 619 590 tys. zł). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych w oparciu o te wierzytelności nie może przekroczyć 60% wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości stanowiącej ich zabezpieczenie. Wartość ta, zgodnie z rejestrem zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 2 019 926 tys. zł (31 grudnia 2012 r.: 2 162 039 tys. zł). Zarówno na 31 grudnia 2013 roku jak i na 31 grudnia 2012 roku hipoteczne listy zastawne były zabezpieczone wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu. Wartość wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji publicznych listów zastawnych wyniosła na 31 grudnia 2013 roku 480 604 tys. zł, według stanu na 31 grudnia 2012 roku 561 481 tys. zł.