Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

15. Zysk na jedną akcję

Zysk na jedną akcję za 12 miesięcy


   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Podstawowy:

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 206 375 1 197 321
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 155 456 42 118 904
Podstawowy zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję) 28,62 28,43
Rozwodniony:    
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A., zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję 1 206 375 1 197 321
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 155 456 42 118 904
Korekty na:    
- opcje na akcje 12 035 39 728
Ważona średnia liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję 42 167 491 42 158 632
Rozwodniony zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję) 28,61 28,40
prev next


Zgodnie z MSR 33 Bank sporządza kalkulację rozwodnionego zysku na jedną akcję, uwzględniając akcje emitowane warunkowo w ramach programów motywacyjnych opisanych w Nocie 43. W kalkulacjach nie uwzględniono tych elementów programów motywacyjnych, które miały działanie antyrozwadniające w prezentowanych okresach sprawozdawczych, a które w przyszłości potencjalnie mogą wpłynąć na rozwodnienie zysku na akcję.

Podstawowy zysk na akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Banku oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku.

Rozwodniony zysk na akcję wylicza się w oparciu o stosunek zysku przypadającego na akcjonariuszy Banku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych skorygowanych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Bank posiada jedną kategorię powodującą rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych: opcje na akcje. Akcje rozwadniające wylicza się jako liczbę akcji, które zostałyby wyemitowane gdyby nastąpiła realizacja wszystkich opcji na akcje po cenie rynkowej ustalonej jako średnioroczna cena zamknięcia akcji Banku.