Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

39. Zyski zatrzymane

Zyski zatrzymane obejmują pozostały kapitał zapasowy, pozostałe kapitały rezerwowe, fundusz ogólnego ryzyka, niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych oraz wynik roku bieżącego.

Pozostały kapitał zapasowy, pozostały kapitał rezerwowy i fundusz ogólnego ryzyka tworzone są z odpisów z zysku i są przeznaczone na cele określone w statucie lub innych przepisach prawa.

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Pozostały kapitał zapasowy 4 118 312 3 353 504
Pozostałe kapitały rezerwowe 100 057 94 863
Fundusz ogólnego ryzyka 989 953 945 953
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (15 760) 17 147
Wynik roku bieżącego 1 206 375 1 197 321
Zyski zatrzymane, razem 6 398 937 5 608 788
prev next

Zgodnie z polskimi przepisami prawa 8% zysku netto banku przenosi się na niepodlegający podziałowi kapitał zapasowy tworzony ustawowo, aż do czasu, gdy osiągnie on poziom jednej trzeciej kapitału akcyjnego banku.

Dodatkowo Grupa przenosi część zysku netto na fundusz ogólnego ryzyka na pokrycie nieprzewidzianych ryzyk oraz przyszłych strat. Fundusz ogólnego ryzyka podlega podziałowi wyłącznie za zgodą akcjonariuszy wyrażoną w trakcie walnego zgromadzenia.