Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

   

 

  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2013 2012
- przekształcony
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(871 524) 3 551 574
Zysk przed opodatkowaniem
1 517 703 1 464 808
Korekty:
(2 389 227) 2 086 766
Zapłacony podatek dochodowy   (462 013) (400 918)
Amortyzacja 10, 24, 25 239 684 247 174
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej   40 555 (1 745 708)
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej   (13 600) (10 226)
Utrata wartości inwestycji w jednostki zależne   452 3 113
Dywidendy otrzymane 8 (26 856) (13 902)
Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 (3 949 971) (4 523 117)
Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 1 724 160 2 243 520
Odsetki otrzymane   4 270 272 4 910 471
Odsetki zapłacone   (1 699 052) (1 925 700)
Zmiana stanu należności od banków   167 234 (597 811)
Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   (220 203) (522)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   (535 158) 363 992
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom    (1 420 900) 530 104
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych   (5 556 326) 1 052 363
Zmiana stanu pozostałych aktywów   (87 423) (39 754)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków   1 749 394 (1 826 692)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów   3 308 924 3 788 701
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   178 988 226 181
Zmiana stanu rezerw   14 901 60 159
Zmiana stanu innych zobowiązań   (112 289) (254 662)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
(871 524) 3 551 574
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
(146 971) (216 342)
Wpływy z działalności inwestycyjnej
69 536 50 609
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków pieniężnych   2 13 200
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   29 264 23 507
Dywidendy otrzymane 8 26 856 13 902
Inne wpływy inwestycyjne   13 414 -
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej
216 507 266 951
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych   18 102
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   216 488 266 849
Inne wydatki inwestycyjne   1 -
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(146 971) (216 342)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
(2 846 202) (400 979)
Wpływy z działalności finansowej
2 743 526 7 139 339
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków   82 356 84 254
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów   636 430 -
Emisja dłużnych papierów wartościowych   1 524 600 7 054 940
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 30 500 000 -
Z tytułu emisji akcji zwykłych   140 145
Wydatki z tytułu działalności finansowej
5 589 728 7 540 318
Spłaty kredytów i pożyczek od banków   3 729 163 3 133 894
Spłaty kredytów i pożyczek na rzecz innych podmiotów   239 751 10 542
Wykup dłużnych papierów wartościowych   1 156 900 4 039 165
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych - zwiększenie zaangażowania   2 000 -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   448 382
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   421 420 -
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków oraz od pożyczek podporządkowanych   40 046 356 335
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(2 846 202) (400 979)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C)
(3 864 697) 2 934 253
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   (27 980) (31 147)
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego   7 578 317 4 675 211
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 42 3 685 640 7 578 317
prev next