Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

   

 

AKTYWA Nota 31.12.2013 31.12.2012
- przekształcone
01.01.2012
- przekształcone
Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 1 650 467 4 819 203 1 038 356
Należności od banków 18 3 471 241 3 944 578 4 008 874
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 19 763 064 1 150 886 1 477 022
Pochodne instrumenty finansowe 20 2 349 585 2 802 695 1 506 595
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 68 210 385 66 946 830 67 746 110
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 970 2 439 1 924
Inwestycyjne papiery wartościowe 23 25 341 763 19 993 388 20 551 272
Wartości niematerialne 24 455 345 436 123 436 769
Rzeczowe aktywa trwałe 25 709 552 773 904 832 455
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   7 332 129 4 728
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 370 821 391 182 327 079
Inne aktywa 26 952 236 883 626 859 084
AKTYWA RAZEM
104 282 761 102 144 983 98 790 268
prev next

 

   

 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY Nota 31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
Zobowiązania        
Zobowiązania wobec banku centralnego   - - -
Zobowiązania wobec innych banków 27 19 224 182 21 110 939 27 390 809
Pochodne instrumenty finansowe 20 2 459 715 3 476 684 1 862 747
Zobowiązania wobec klientów 28 61 673 527 57 983 600 54 244 388
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 29 5 402 056 4 892 275 1 735 988
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 (4 349) 4 220 -
Pozostałe zobowiązania 31 1 267 672 1 394 845 1 723 856
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   9 581 226 215 235 568
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 2 954 1 662 258
Rezerwy 32 228 228 213 327 153 168
Zobowiązania podporządkowane 30 3 762 757 3 222 295 3 456 200
Zobowiązania razem
94 026 323 92 526 062 90 802 982
prev next

 

   

 

K a p i t a ł y Nota 31.12.2013 31.12.2012
- przekształcone
01.01.2012
- przekształcone
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.
10 229 342 9 594 430 7 963 376
Kapitał podstawowy:
3 512 338 3 501 633 3 493 812
- Zarejestrowany kapitał akcyjny 37 168 696 168 556 168 411
- Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 38 3 343 642 3 333 077 3 325 401
Zyski zatrzymane 39 6 398 937 5 608 788 4 407 778
- Wynik finansowy z lat ubiegłych   5 192 562 4 411 467 4 407 778
- Wynik roku bieżącego   1 206 375 1 197 321 -
Inne pozycje kapitału własnego 40 318 067 484 009 61 786
         
Udziały niekontrolujące   27 096 24 491 23 910
K a p i t a ł y   r a z e m   10 256 438 9 618 921 7 987 286
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM   104 282 761 102 144 983 98 790 268
         
Współczynnik wypłacalności* 47 19,38 18,73 14,96
Wartość księgowa   10 229 342 9 594 430 7 963 376
Liczba akcji   42 174 013 42 138 976 42 102 746
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   242,55 227,69 189,14
prev next

*Dane dotyczące współczynnika wypłacalności dla celów porównawczych nie podlegały przekształceniu.