Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

   

 

  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  Wynik roku bieżącego
przypadający
na akcjonariuszy
mBanku S.A.
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2013 r. - przekształcony   168 556 3 333 077 3 353 504 94 863 945 953 1 214 468 - 106 483 678 225 9 594 430 24 491 9 618 921
Dochody całkowite razem 16             1 206 375 (2 116) (163 117) (709) 1 040 433 2 603 1 043 036
Dywidendy wypłacone 41 - - - - - (421 420) - - - - (421 420) - (421 420)
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka 39 - - - - 44 000 (44 000) - - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 764 808 - - (764 808) - - - - - - -
Emisja akcji 37, 38 140 - - - - - - - - - 140 - 140
Pozostałe zmiany   - - - - - - - - - - - 2 2
Program opcji pracowniczych 43 - 10 565 - 5 194 - - - - - - 15 759 - 15 759
 - wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 15 759 - - - - - - 15 759 - 15 759
 - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 10 565 - (10 565) - - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2013 r.   168 696 3 343 642 4 118 312 100 057 989 953 (15 760) 1 206 375 (2 010) 320 561 (484) 10 229 342 27 096 10 256 438
prev next

 

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

   

 

  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  Wynik roku bieżącego
przypadający
na akcjonariuszy
mBanku S.A.
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2012 r.   168 411 3 325 401 2 334 675 81 174 841 953 1 235 355 - 1 921 59 865 - 8 048 755 23 910 8 072 665
 - zmiany przyjętych zasad rachunkowości 2.33 - - - - - (85 379) - - - - (85 379) - (85 379)
Przekształcony kapitał na 1 stycznia 2012 r.   168 411 3 325 401 2 334 675 81 174 841 953 1 149 976 - 1 921 59 865 - 7 963 376 23 910 7 987 286
Dochody całkowite razem 16             1 197 321 (1 815) 423 813 225 1 619 544 581 1 620 125
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka 39 - - - - 104 000 (104 000) - - - - - - -
Transfer na kapitał rezerwowy    - - - 10 000 - (10 000) - - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 1 018 829 - - (1 018 829) - - - - - - -
Emisja akcji 37,38 145 - - - - - - - - - 145 - 145
Program opcji pracowniczych 43 - 7 676 - 3 689 - - - - - - 11 365 - 11 365
 - wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 11 365 - - - - - - 11 365 - 11 365
 - rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 7 676 - (7 676) - - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2012 r. - przekształcony   168 556 3 333 077 3 353 504 94 863 945 953 17 147 1 197 321 106 483 678 225 9 594 430 24 491 9 618 921
prev next