Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

   

 

  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2013 2012
- przekształcony
Przychody z tytułu odsetek 6 3 949 971 4 523 117
Koszty odsetek 6 (1 724 160) (2 243 520)
Wynik z tytułu odsetek
2 225 811 2 279 597
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 1 303 834 1 216 879
Koszty z tytułu opłat i prowizji 7 (469 096) (430 333)
Wynik z tytułu opłat i prowizji
834 738 786 546
Przychody z tytułu dywidend 8 26 856 13 902
Wynik na działalności handlowej 9 342 978 356 542
Wynik z pozycji wymiany
282 545 324 006
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń
60 433 32 536
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 23 78 578 44 966
Pozostałe przychody operacyjne 10 374 821 275 721
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 13 (477 778) (444 635)
Ogólne koszty administracyjne 11 (1 490 153) (1 465 714)
Amortyzacja 24,25 (187 890) (195 617)
Pozostałe koszty operacyjne 12 (210 258) (186 500)
Wynik działalności operacyjnej
1 517 703 1 464 808
Zysk brutto   1 517 703 1 464 808
Podatek dochodowy 14 (308 725) (266 906)
Zysk netto
1 208 978 1 197 902
Zysk netto przypadający na:      
- akcjonariuszy mBanku S.A.   1 206 375 1 197 321
- udziały niekontrolujące   2 603 581

 

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.   1 206 375 1 197 321
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 42 155 456 42 118 904
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 28,62 28,43
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 15 42 167 491 42 158 632
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 28,61 28,40
prev next