Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

Wybrane dane finansowe

Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za 2013 rok.

 

     

 


w tys. zł w tys. EUR
Rok kończący się 31.12.2013 Rok kończący się
31.12.2012
przekształcony
Rok kończący się 31.12.2013 Rok kończący się
31.12.2012
przekształcony
I.Przychody z tytułu odsetek 3 949 971 4 523 117 938 013 1 083 745
II.Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 303 834 1 216 879 309 626 291 566
III.Wynik na działalności handlowej 342 978 356 542 81 448 85 428
IV.Wynik na działalności operacyjnej 1 517 703 1 464 808 360 414 350 970
V.Zysk brutto 1 517 703 1 464 808 360 414 350 970
VI.Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 206 375 1 197 321 286 482 286 880
VII.Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2 603 581 618 139
VIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (871 524) 3 551 574 (206 964) 850 962
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (146 971) (216 342) (34 902) (51 836)
X.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 846 202) (400 979) (675 897) (96 075)
XI.Przepływy pieniężne netto, razem (3 864 697) 2 934 253 (917 762) 703 051
XII.Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 28,62 28,43 6,80 6,81
XIII.Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 28,61 28,40 6,79 6,80
XIV.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)
10,00 - 2,37 -
prev next
   

 


w tys. zł w tys. EUR
Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2013 31.12.2012
przekształcony
31.12.2013 31.12.2012
przekształcony
I.Aktywa razem 104 282 761 102 144 983 25 145 342 24 985 319
II.Zobowiązania wobec banku centralnego - - - -
III.Zobowiązania wobec innych banków 19 224 182 21 110 939 4 635 461 5 163 871
IV.Zobowiązania wobec klientów 61 673 527 57 983 600 14 871 124 14 183 161
V.Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 10 229 342 9 594 430 2 466 566 2 346 859
VI.Udziały niekontrolujące 27 096 24 491 6 534 5 991
VII.Kapitał akcyjny 168 696 168 556 40 677 41 230
VIII.Liczba akcji 42 174 013 42 138 976 42 174 013 42 138 976
IX.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 242,55 227,69 58,49 55,69
X.Współczynnik wypłacalności 19,38 18,73 19,38 18,73
prev next

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy:

  • dla pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2013 roku – 1 EUR = 4,1472 PLN oraz kurs z dnia 31 grudnia 2012 roku – 1 EUR = 4,0882 PLN
  • dla pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i start - kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2013 i 2012 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,2110 PLN i 1 EUR = 4,1736 PLN.