Akcjonariusze

stan na 31.12.2013

Udział w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów

Commerzbank AG

69,60%

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

5,76%*

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

5,11%*

prev next