Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Wynik z pozycji wymiany 282 545 324 006
Różnice kursowe netto z przeliczenia 239 853 218 907
Zyski z transakcji minus straty 42 692 105 099
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń 60 433 32 536
Instrumenty odsetkowe 49 455 24 002
Instrumenty kapitałowe 145 3 077
Instrumenty na ryzyko rynkowe 2 833 4 118
Rachunkowość zabezpieczeń, w tym: 8 000 1 339
- Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanych 7 101 (3 705)
- Wynik z wyceny instrumentów zabezpieczających 899 5 044
Wynik na działalności handlowej, razem 342 978 356 542
prev next