31.12.2013 31.12.2012
Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym: 38 307 915 37 704 084
- należności bieżące 4 978 854 4 600 545
- kredyty terminowe, w tym: 33 329 061 33 103 539
- kredyty hipoteczne i mieszkaniowe 28 692 896 29 093 843
Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym: 29 475 274 28 405 403
- należności bieżące 3 597 377 4 255 092
- kredyty terminowe: 21 076 873 20 897 898
- udzielone dużym klientom 5 115 320 5 857 708
- udzielone średnim i małym klientom 15 961 553 15 040 190
- transakcje reverse repo / buy sell back 3 287 066 2 024 380
- pozostałe 1 513 958 1 228 033
Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 2 177 976 2 698 549
Inne należności 620 627 667 327
Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 70 581 792 69 475 363
Rezerwa utworzona na należności od klientów (wielkość ujemna) (2 371 407) (2 528 533)
Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 68 210 385 66 946 830
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 24 596 330 22 895 700
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 43 614 055 44 051 130
prev next