ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM - ROK 2013 Stan rezerw na 01.01.2013 Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Reklasyfikacja i różnice kursowe Należności spisane w ciężar rezerw Stan rezerw na 31.12.2013
KLIENCI INDYWIDUALNI (1 057 723) (1 251 779) 990 527 (18 078) 182 556 (1 154 497)
Należności bieżące (586 189) (459 141) 518 946 (17 120) 99 290 (444 214)
Kredyty terminowe, w tym: (471 534) (792 638) 471 581 (958) 83 266 (710 283)
Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe (283 938) (488 484) 268 959 760 33 546 (469 157)
KLIENCI KORPORACYJNI (1 458 484) (767 033) 559 269 6 835 454 300 (1 205 113)
Należności bieżące (286 561) (252 500) 174 579 38 567 91 501 (234 414)
Kredyty terminowe w tym: (1 112 926) (503 632) 384 007 (27 363) 344 679 (915 235)
Kredyty terminowe udzielone dużym klientom (311 280) (139 081) 193 890 1 271 74 519 (180 681)
Kredyty terminowe udzielone średnim i małym klientom (801 646) (364 551) 190 117 (28 634) 270 160 (734 554)
Pozostałe (58 997) (10 901) 683 (4 369) 18 120 (55 464)
KLIENCI BUDŻETOWI (12 326) (724) 1 255 (2) - (11 797)
OGÓŁEM ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (2 528 533) (2 019 536) 1 551 051 (11 245) 636 856 (2 371 407)
prev next