31.12.2013 31.12.2012
Poniesione, ale nie zidentyfikowane straty

Zaangażowanie bilansowe brutto 66 158 075 65 843 104
Rezerwy na utratę wartości ekspozycji analizowanych portfelowo (256 556) (198 712)
Zaangażowanie bilansowe netto 65 901 519 65 644 392
     
Należności, które utraciły wartość

Zaangażowanie bilansowe brutto 4 423 717 3 632 259
Rezerwy na należności, które utraciły wartość (2 114 851) (2 329 821)
Zaangażowanie bilansowe netto 2 308 866 1 302 438
prev next