31.12.2013 31.12.2012
Inwestycja leasingowa brutto z tytułu leasingu finansowego o terminie zapadalności: 4 541 342 4 003 756
- Do 1 roku 1 393 783 1 386 863
- Powyżej 1 roku i nie więcej niż 5 lat 2 492 111 2 252 512
- Powyżej 5 lat 655 448 364 381
Niezrealizowane przyszłe przychody finansowe z tytułu leasingu finansowego (wielkość ujemna) (533 982) (469 720)
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego 4 007 360 3 534 036Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego o terminie zapadalności:

- Do 1 roku 1 208 758 1 199 826
- Powyżej 1 roku i nie więcej niż 5 lat 2 230 081 2 016 366
- Powyżej 5 lat 568 521 317 844
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego 4 007 360 3 534 036
Wartość odpisów z tytułu utraty wartości należności z tytułu leasingu finansowego (149 130) (176 640)
Wartość bilansowa netto należności z tytułu leasingu finansowego 3 858 230 3 357 396
     
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 202 245 497 717
prev next