31.12.2013 31.12.2012
Aktywa zastawione 6 018 316 3 105 926
- Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (Nota 19), w tym: 252 278 559 644
- aktywa zastawione z możliwością dalszego zastawu 252 278 559 644
- Inwestycyjne papiery wartościowe (Nota 23), w tym: 5 766 038 2 546 282
- aktywa zastawione z możliwością dalszego zastawu 2 687 951 2 197 220
Zobowiązanie z tytułu aktywów zastawionych, w tym: 9 482 307 5 166 200
- Transakcje sell buy back (Nota 27, 28) 7 021 697 3 179 332
- transakcje sell buy back na papierach wartościowych będących
przedmiotem transakcji buy sell back
4 024 126 2 066 961
- Kredyt otrzymany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2 100 331 1 696 404
- Depozyt klienta 28 686 7 264
- Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG 331 593 283 200
prev next