Noty objaśniające do sprawozdania finansowego

1. Informacja o Grupie mBanku S.A.

Grupę Kapitałową mBanku S.A. („Grupa”) stanowią podmioty, nad którymi mBank S.A. („Bank”) sprawuje kontrolę i mające dla Banku charakter:

Jednostką dominującą Grupy jest mBank S.A. będący spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, wchodzącą w skład Grupy Commerzbank AG. Siedziba centrali Banku mieści się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.

Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa mBanku S.A. objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym składała się z następujących spółek:

mBank S.A.; podmiot dominujący

Bank Rozwoju Eksportu SA powołany został uchwałą nr 99 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1986 roku. Bank został zarejestrowany na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w dniu 23 grudnia 1986 roku w Rejestrze Handlowym pod numerem RHB 14036. IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 4 marca 1999 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy Banku na BRE Bank SA. Nowa firma Banku została wpisana do rejestru w dniu 23 marca 1999 roku. W dniu 11 lipca 2001 roku Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o wpisie Banku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237.

W dniu 22 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwał nr 26 oraz 27 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A., które odbyło się dnia 11 kwietnia 2013 roku. Wraz z rejestracją zmian w Satucie zmianie uległa nazwa Banku z dotychczasowej BRE Bank Spółka Akcyjna na mBank Spółka Akcyjna (w skrócie mBank S.A.).

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności Bank posiada numer 6419Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”. Zgodnie z Cedułą Giełdową Bank zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”.

Zgodnie ze Statutem Banku, przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług bankowych i konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w Statucie. Bank prowadzi działalność w zakresie obsługi klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych (w tym private banking) na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność handlową i inwestycyjną, a także działalność maklerską.

Bank świadczy usługi na rzecz osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych, zarówno w złotych jak i walutach obcych.
Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych oraz ma prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania obrotu nimi.
W ramach bankowości detalicznej mBanku, działalność prowadzą oddziały zagraniczne w Czechach i na Słowacji.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnienie w mBanku S.A. wynosiło 4 696 etatów, a w Grupie 6 073 etaty (31 grudnia 2012 r.: Bank 4 728 etatów; Grupa 6 138 etaty).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnienie w mBanku S.A. wynosiło 5 681 osób, a w Grupie 7 826 osób (31 grudnia 2012 r.: Bank 5 703 osoby; Grupa 8 034 osoby).

W związku ze zmianą nazwy Banku większość spółek Grupy mBanku S.A. również zmieniła nazwy wprowadzając przedrostek „m”. BRE Faktoring zmienił nazwę na mFaktoring, BRE Leasing na mLeasing, BRE Bank Hipoteczny na mBank Hipoteczny, BRE Wealth Management na mWealth Management, BRE Centrum Operacji na mCentrum Operacji, BRE.locum na mLocum, a Dom Inwestycyjny BRE Banku to obecnie Dom Maklerski mBanku.

Działalność Grupy realizowana jest w następujących segmentach, szczegółowo opisanych w Nocie 5.

Segment Korporacji i Rynków Finansowych, w tym:

Klienci Korporacyjni i Instytucje

Działalność Handlowa i Inwestycyjna

Segment Bankowości Detalicznej (w tym Private Banking)

Pozostałe

Pozostałe informacje o spółkach Grupy

Z początkiem 2013 roku nastąpiła zmiana przypisania do segmentu spółki mBank Hipoteczny. Spółka ta została przypisana do Segmentu Bankowości Detalicznej (poprzednio była częścią segmentu Działalność Handlowa i Inwestycyjna).

W czerwcu 2013 roku Grupa zaprzestała konsolidacji spółki zależnej MLV 35 Sp. z o.o. spółka komandytowo – akcyjna w związku z procesem jej likwidacji. W dniu 15 lipca 2013 roku został złożony wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, co nastąpiło w dniu 3 września 2013 roku.

W trzecim kwartale 2013 roku nastąpiło przekształcenie spółki BRE Holding Sp. z o.o. w spółkę MLV 45 Sp. z o.o. spółka komandytowa. Przekształcenie związane było z planowanym utworzeniem Kapitałowej Grupy Podatkowej w ramach Grupy mBanku S.A.

W listopadzie 2013 roku mBank S.A. nabył 100% udziałów w spółce BDH Development Sp. z o.o. Spółka została objęta konsolidacją metodą pełną. Informacje dotyczące rodzaju prowadzonej przez spółki działalności znajdują się w Nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, „Segmenty działalności”.

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Bank obejmuje następujące spółki:

   

 


31.12.2013 31.12.2012
Nazwa spółki

Udział w liczbie głosów (bezpośrednio
i pośrednio)

Metoda konsolidacji

Udział w liczbie głosów (bezpośrednio
i pośrednio)

Metoda konsolidacji
Aspiro S.A. 100% pełna 100% pełna
BDH Development Sp. z o.o. 100% pełna - -
BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 100% pełna 100% pełna
Dom Maklerski mBanku S.A. 100% pełna 100% pełna
Garbary Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
mBank Hipoteczny S.A. 100% pełna 100% pełna
mCentrum Operacji Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
mFaktoring S.A. 100% pełna 100% pełna
mLeasing Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
mWealth Management S.A. 100% pełna 100% pełna
MLV 35 Sp. z o.o. spółka komandytowo - akcyjna - - 100% pełna
MLV 45 Sp. z o.o. spółka komandytowa (poprzednio BRE Holding Sp. z o.o.) 100% pełna 100% pełna
Transfinance a.s. 100% pełna 100% pełna
BRE Finance France S.A. 99,98% pełna 99,98% pełna
mLocum S.A. 79,99% pełna 79,99% pełna
prev next

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd mBanku S.A. dnia 3 marca 2014 roku.