22. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym: 38 307 915 37 704 084
- należności bieżące 4 978 854 4 600 545
- kredyty terminowe, w tym: 33 329 061 33 103 539
- kredyty hipoteczne i mieszkaniowe 28 692 896 29 093 843
Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym: 29 475 274 28 405 403
- należności bieżące 3 597 377 4 255 092
- kredyty terminowe: 21 076 873 20 897 898
- udzielone dużym klientom 5 115 320 5 857 708
- udzielone średnim i małym klientom 15 961 553 15 040 190
- transakcje reverse repo / buy sell back 3 287 066 2 024 380
- pozostałe 1 513 958 1 228 033
Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 2 177 976 2 698 549
Inne należności 620 627 667 327
Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 70 581 792 69 475 363
Rezerwa utworzona na należności od klientów (wielkość ujemna) (2 371 407) (2 528 533)
Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 68 210 385 66 946 830
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 24 596 330 22 895 700
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 43 614 055 44 051 130
prev next

W 2013 roku Grupa dokonała w ramach kilku transakcji, sprzedaży detalicznych i korporacyjnych portfeli należności z rozpoznaną utratą wartości (default). Wartość nominalna zawartych transakcji sprzedaży wyniosła 852 092 tys. zł (w tym portfel korporacyjny 642 930 tys. zł). Sprzedane należności korporacyjne w większości przypadków były w sposób znaczny pokryte rezerwami na utratę wartości, a transakcje miały istotny wpływ na zmniejszenie portfela korporacyjnego z rozpoznaną utratą wartości wykazywanego na koniec 2013 roku oraz na poziom jego pokrycia rezerwami.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kredyty o zmiennej stopie procentowej wyniosły 69 584 163 tys. zł, a o stałej stopie procentowej wyniosły 997 629 tys. zł (31 grudnia 2012 r. odpowiednio: 68 603 360 tys. zł i 984 427 tys. zł). Powyższe wartości odnoszą się do sumy kredytów i pożyczek udzielonych klientom indywidualnym, korporacyjnym i sektorowi budżetowemu. Średnie oprocentowanie kredytów udzielonych klientom (z wyłączeniem transakcji reverse repo) wynosiło 4,01% (31 grudnia 2012 r. 4,60%).

Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Poniesione, ale nie zidentyfikowane straty

Zaangażowanie bilansowe brutto 66 158 075 65 843 104
Rezerwy na utratę wartości ekspozycji analizowanych portfelowo (256 556) (198 712)
Zaangażowanie bilansowe netto 65 901 519 65 644 392
     
Należności, które utraciły wartość

Zaangażowanie bilansowe brutto 4 423 717 3 632 259
Rezerwy na należności, które utraciły wartość (2 114 851) (2 329 821)
Zaangażowanie bilansowe netto 2 308 866 1 302 438
prev next

Zmiana stanu rezerw na utratę wartości kredytów i pożyczek

   

 

ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM - ROK 2013 Stan rezerw na 01.01.2013 Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Reklasyfikacja i różnice kursowe Należności spisane w ciężar rezerw Stan rezerw na 31.12.2013
KLIENCI INDYWIDUALNI (1 057 723) (1 251 779) 990 527 (18 078) 182 556 (1 154 497)
Należności bieżące (586 189) (459 141) 518 946 (17 120) 99 290 (444 214)
Kredyty terminowe, w tym: (471 534) (792 638) 471 581 (958) 83 266 (710 283)
Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe (283 938) (488 484) 268 959 760 33 546 (469 157)
KLIENCI KORPORACYJNI (1 458 484) (767 033) 559 269 6 835 454 300 (1 205 113)
Należności bieżące (286 561) (252 500) 174 579 38 567 91 501 (234 414)
Kredyty terminowe w tym: (1 112 926) (503 632) 384 007 (27 363) 344 679 (915 235)
Kredyty terminowe udzielone dużym klientom (311 280) (139 081) 193 890 1 271 74 519 (180 681)
Kredyty terminowe udzielone średnim i małym klientom (801 646) (364 551) 190 117 (28 634) 270 160 (734 554)
Pozostałe (58 997) (10 901) 683 (4 369) 18 120 (55 464)
KLIENCI BUDŻETOWI (12 326) (724) 1 255 (2) - (11 797)
OGÓŁEM ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (2 528 533) (2 019 536) 1 551 051 (11 245) 636 856 (2 371 407)
prev next
   

 

ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM - ROK 2012 Stan rezerw na 01.01.2012 Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Reklasyfikacja i różnice kursowe Należności spisane w ciężar rezerw Stan rezerw na 31.12.2012
KLIENCI INDYWIDUALNI (861 377) (750 522) 515 164 (14 487) 24 525 (1 057 723)
Należności bieżące (523 086) (334 510) 245 064 (5 757) 20 586 (586 189)
Kredyty terminowe, w tym: (338 291) (416 012) 270 100 8 730 3 939 (471 534)
Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe (200 789) (254 823) 163 143 8 079 452 (283 938)
KLIENCI KORPORACYJNI (1 523 199) (806 517) 621 174 23 528 226 530 (1 458 484)
Należności bieżące (324 262) (322 549) 252 259 18 506 89 458 (286 561)
Kredyty terminowe w tym: (1 134 934) (470 563) 365 502 1 880 125 189 (1 112 926)
Kredyty terminowe udzielone dużym klientom (337 438) (114 426) 123 065 17 519 - (311 280)
Kredyty terminowe udzielone średnim i małym klientom (797 496) (356 137) 242 437 (15 639) 125 189 (801 646)
Pozostałe (64 003) (13 405) 3 413 3 142 11 856 (58 997)
KLIENCI BUDŻETOWI (3 708) (57 417) 49 003 (204) - (12 326)
OGÓŁEM ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (2 388 284) (1 614 456) 1 185 341 37 811 251 055 (2 528 533)
prev next

Kredyty i pożyczki obejmują należności z tytułu leasingu finansowego.

   

 

  31.12.2013 31.12.2012
Inwestycja leasingowa brutto z tytułu leasingu finansowego o terminie zapadalności: 4 541 342 4 003 756
- Do 1 roku 1 393 783 1 386 863
- Powyżej 1 roku i nie więcej niż 5 lat 2 492 111 2 252 512
- Powyżej 5 lat 655 448 364 381
Niezrealizowane przyszłe przychody finansowe z tytułu leasingu finansowego (wielkość ujemna) (533 982) (469 720)
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego 4 007 360 3 534 036



Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego o terminie zapadalności:

- Do 1 roku 1 208 758 1 199 826
- Powyżej 1 roku i nie więcej niż 5 lat 2 230 081 2 016 366
- Powyżej 5 lat 568 521 317 844
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego 4 007 360 3 534 036
Wartość odpisów z tytułu utraty wartości należności z tytułu leasingu finansowego (149 130) (176 640)
Wartość bilansowa netto należności z tytułu leasingu finansowego 3 858 230 3 357 396
     
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 202 245 497 717
prev next