9. Wynik na działalności handlowej

   

 


Rok kończący się 31 grudnia

2013 2012
Wynik z pozycji wymiany 282 545 324 006
Różnice kursowe netto z przeliczenia 239 853 218 907
Zyski z transakcji minus straty 42 692 105 099
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń 60 433 32 536
Instrumenty odsetkowe 49 455 24 002
Instrumenty kapitałowe 145 3 077
Instrumenty na ryzyko rynkowe 2 833 4 118
Rachunkowość zabezpieczeń, w tym: 8 000 1 339
- Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanych 7 101 (3 705)
- Wynik z wyceny instrumentów zabezpieczających 899 5 044
Wynik na działalności handlowej, razem 342 978 356 542
prev next

Wynik z pozycji wymiany obejmuje zyski i straty z transakcji spot i kontraktów terminowych, opcji, kontraktów typu futures i przeliczonych aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. Wynik z operacji instrumentami odsetkowymi obejmuje wynik z tytułu obrotu instrumentami rynku pieniężnego, wynik z kontraktów swap dla stóp procentowych, opcji i innych instrumentów pochodnych. Wynik z operacji instrumentami kapitałowymi obejmuje wycenę oraz wynik z tytułu globalnego obrotu kapitałowymi papierami wartościowymi. Wynik z operacji instrumentami na ryzyko rynkowe obejmuje wynik z kontraktów futures na obligacje, na indeks, opcji na papiery wartościowe, indeksy giełdowe i kontrakty futures, wynik z transakcji terminowych na papiery wartościowe oraz wynik z kontraktów futures towarowy i swap towarowy.

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej części portfela kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową udzielonych przez oddziały zagraniczne Banku w Czechach. Instrumentem zabezpieczającym jest Interest Rate Swap zamieniający stałą stopę procentową na zmienną.

Ponadto, począwszy od października 2012 roku Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej euroobligacji wyemitowanych przez BRE Finance France, podmiot zależny od mBanku. Instrumentem zabezpieczającym jest Interest Rate Swap zamieniający stałą stopę procentową na zmienną.

W obu powyżej opisanych przypadkach ryzyko zmiany stóp procentowych jest jedynym rodzajem ryzyka zabezpieczanym w ramach stosowanej przez Grupę rachunkowości zabezpieczeń. Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających zaprezentowany jest w powyższej nocie.