Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

   

 

  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2013 2012
- przekształcony
Zysk netto
1 208 978 1 197 902
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym: 16 (165 942) 422 223
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat   (165 233) 421 998
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto)   (2 116) (1 815)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (netto)   (163 117) 423 813
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat   (709) 225
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto)   (709) 225
Dochody całkowite netto, razem
1 043 036 1 620 125
Dochody całkowite netto, razem przypadające na:      
- akcjonariuszy mBanku S.A.   1 040 433 1 619 544
- udziały niekontrolujące   2 603 581
prev next